Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του «Συνδέσμου Αναγέννησης και Ανάπτυξης».


Ποια είναι τα 7 ιδρυτικά μέλη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του «Συνδέσμου Αναγέννησης και Ανάπτυξης».

Κάνοντας χρήση του δικαιώματος που κατοχυρώνει το Σύνταγμα της Αλβανίας, σήμερα ημερομηνία 02.09.2011 στους Αγίους Σαράντα αποφασίζουμε την ίδρυση του «Συνδέσμου Αναγέννησης και Ανάπτυξης», και συντάζουμε αυτό το καταστατικό με το οποίο ρυθμίζονται αναλυτικά  τα οργανωτικά ζητήματα, η λειτουργία και η δραστηριότητά του, όπως παρακάτω:

                                  Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

                                            Άρθρο 1
Ο «Σύνδεσμος Αναγέννησης και Ανάπτυξης» συγκροτείται βασιζόμενος στο δικαίωμα του φυσικού και νομικού προσώπου, για να ιδρύσει και να λαβαίνει μέρος σε μια οργάνωση και σε ηγετικά όργανα ή στο διοικητικό προσωπικό της.


                                            Άρθρο 2
Ο «Σύνδεσμος Αναγέννησης και Ανάπτυξης»  βασίζει τη δραστηριότητά του στην αρχή της υπεράσπισης και της εφαρμογής των νόμων που εξασφαλίζουν το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και ειδικά των δικαιωμάτων  της μειονότητας καθιερωμένα απ’ το Σύνταγμα και από τους Διεθνείς Νόμους και Συμβάσεις, επικυρωμένα με νόμο.

                                            Άρθρο 3
Ο «Σύνδεσμος Αναγέννησης και Ανάπτυξης»  συμβάλλει εμπράκτως, μέσω της συμμετοχής των μελών του, σε όλες τις βαθμίδες της τοπικής και κεντρικής διοίκησης, έχει κυρίως πολιτισμικό και κοινωνικό χαρακτήρα, εκφράζοντας ταυτόχρονα και πολιτική ευαισθησία για τα πεπραγμένα στον τόπο μας.

                                             Άρθρο 4
Ο «Σύνδεσμος Αναγέννησης και Ανάπτυξης» στηρίζει τις προσπάθειες στερέωσης και εδραίωσης  της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Αλβανία, καθώς και αυτές που συμβάλλουν στην οικονομική αναβάθμιση, στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.

                                              Άρθρο 5
Ο «Σύνδεσμος Αναγέννησης και Ανάπτυξης» επιδιώκει την ενεργοποίηση των  ανθρώπων του πνεύματος και της επιχειρηματικότητας που βούλονται να διαλογίζονται, να αποφασίζουν και να δρουν για την αναγέννηση, ανάπτυξη και προκοπή του τόπου μας και του λαού μας.

                                              Άρθρο 6
Τα κρατικά όργανα δεν επεμβαίνουν στη δραστηριότητα του «Συνδέσμου Αναγέννησης και Ανάπτυξης». Η απαγόρευση ή ο περιορισμός της δραστηριότητας του, καθίσταται μόνον στις περιπτώσεις και τους τρόπους  που προβλέπονται απ’ το νόμο.
Ο « Σ. Α. Α.» ασκεί τη δραστηριότητάς του με τρόπο ανεξάρτητο απ’ τα όργανα και τα κρατικά συμφέροντα.

     ΙΙ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ, ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

                                          Άρθρο 7
Ο «Σύνδεσμος Αναγέννησης και Ανάπτυξης» είναι οργάνωση με μέλη.
Το όνομά του είναι, στην ελληνική γλώσσα:  «Σύνδεσμος Αναγέννησης και Ανάπτυξης», εν συντομία «Σ.Α.Α.» στην αλβανική γλώσσα: «Lidhja per Rilindje dhe Zhvillim», εν συντομία «L.R.ZH.».
Η μονογραφία του «Σ. Α. Α.» είναι το: Σ. Α. Α.
Το σύμβολο του «Σ. Α. Α.» είναι…………..

                                          Άρθρο 8
Η έδρα του «Συνδέσμου Αναγέννησης και Ανάπτυξης» είναι η πόλη των Αγ. Σαράντα.
Ο «Σ. Α. Α.» δύναται να ιδρύει κλάδους του σε κάθε διοικητική μονάδα επικρατείας όπως κλάδους και παραρτήματα έξω του αλβανικού χώρου.

                                          Άρθρο 9
Το χρονοδιάγραμμα του «Συνδέσμου Αναγέννησης και Ανάπτυξης» είναι απεριόριστο.

                              ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
                                          Άρθρο 10
                                            Αρχές 
Η δημοκρατία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και ο διάλογος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την λήψη αποφάσεων.
Οι δημοκρατικές διαδικασίες για την ανάδειξη αρχής σε όλα τα συλλογικά όργανα του «Συνδέσμου».
Η αξιοκρατία σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης στελεχών του Συνδέσμου με γνώμονα το ήθος, την υπευθυνότητα, την κατάρτιση και την συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του «Συνδέσμου».
Η διαφάνεια και οι αρχές της χρηστής διαχείρισης (νομιμότητα, αποτελεσματικότητα, οικονομία, αποδοτικότητα) ως προς τη διαχείριση των πόρων του «Συνδέσμου».
                                            Άρθρο 11
                                            Στόχοι:
Η συσπείρωση, συστράτευση, ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν να προσφέρουν για την αναγέννηση και την ανάπτυξη του τόπου.
Η διαφύλαξη, η ανάπτυξη και η διάδοση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων του λαού μας.
Η διάσωση, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτισμικής και πολιτιστικής μας  κληρονομιάς, των ιστορικών μνημείων, της λαογραφίας, της γλώσσας, της ιστορίας.
Η προώθηση των γραμμάτων και των τεχνών.
Η ανάδειξη των πνευματικών, κοινωνικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών και ανθρώπινων αξιών του τόπου μας και του λαού μας.
Η προώθηση ενεργειών για την προσέλκυση όσων επιθυμούν να επιστρέψουν.
Το δυνάμωμα και η διεύρυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης βάσει των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και των νόμων της Αλβανικής Πολιτείας. Όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 10 του «Ψηφίσματος» της Ομόνοιας του 1993.
Η παρακολούθηση των νόμων που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και ειδικά των δικαιωμάτων της μειονότητας και την εφαρμογή τους στην πράξη.
Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών και λαών μας για ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία στην περιοχή.

                                            Άρθρο 12:
                            Μέσα προς την επίτευξη των στόχων

Η δημοκρατική και αξιοκρατική λειτουργία του «Συνδέσμου» θα αναδείξει ηγετικά ταλέντα άξια, έντιμα, μορφωμένα, δοκιμασμένα τα οποία θα χαίρουν όσο το δυνατό ευρύτερης αποδοχής.
Η τήρηση των αρχών της ισηγορίας και της αρχαιρεσίας θα επιφέρει τη συναίνεση, την συνεννόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα θα δώσει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί και να προσφέρει δημιουργικό έργο.
Ο συλλογικός έλεγχος και η διαφάνεια στα οικονομικά με την εφαρμογή του πόθεν έσχες, θα βοηθά στην ανάδειξη ατόμων των οποίων το κίνητρο θα είναι η προσφορά  και όχι το ατομικό συμφέρον και η ιδιοτέλεια.
Η ανάδειξη και η στήριξη ικανών μελών με ηγετικά προσόντα θα ξεκινά από  την κοινότητα και την επαρχεία, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η στήριξη των προσπαθειών των ατόμων που επιθυμούν να επιστρέψουν για την απορρόφηση κονδυλίων και επιχορηγήσεων, όπως άτοκα ή χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια, προωθώντας την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου. 
Η συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις και οργανώσεις ομογενών και μη, όπου και αν βρίσκονται.
Η συνεργασία και η σύναψη συμμαχιών με προοδευτικές δυνάμεις και πολιτικά κόμματα (ιδιαίτερα με αυτά που οι αρχές και οι στόχοι τους συγγενεύουν με τις αρχές και τους στόχους του «Συνδέσμου») προκειμένου να προωθήσει και να αναδείξει ικανά μέλη του «Συνδέσμου» σε όλες τις βαθμίδες και τα αξιώματα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου.
Δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών και μελημάτων του «Συνδέσμου».

             ΙV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

                                             Άρθρο 13       
Η οργανωτική δομή του «Σ. Α. Α.» έχει ως εξής: Γενική Συνέλευση, Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτικό και Εφορευτικό Συμβούλιο, Διοικητικά Συμβούλια Πόλεων και Περιφερειών.

                                             Άρθρο 14
                                      Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του «Σ.Α.Α.» και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • Συζητά και εγκρίνει το πρόγραμμα και την πολιτική κατεύθυνση του «Σ.Α.Α.»
  • Επιλέγει τα μέλη του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου.

                                           Άρθρο 15
                                     Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο
Το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους εκλεγμένους από όλα τα μέλη κατά περιοχές, ακολουθώντας κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά τα οποία καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Την ψήφιση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου.
  • Την, μετά από πρόταση του Προέδρου, έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαίωμα για πρόταση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά τους.
  • Συζητά και αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τις συνεργασίες και τις συμμαχίες με προοδευτικές δυνάμεις και κόμματα, οργανώσεις ομογενών και μη, όπως και για την προώθηση ικανών μελών σε όλα τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αξιώματα.  
  • Η τακτική συνεδρίαση του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου συγκαλείται δύο φορές το χρόνο. Έκτακτη συνεδρίαση μπορεί να συγκαλείται εάν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή τα 2/3 τουλάχιστον των μελών του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, αναφέροντας και τους λόγους. 
  • Κάθε ψηφοφορία στο Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο που αφορά αρχαιρεσίες και εκλογή συλλογικών οργάνων είναι μυστική.
  • Του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με καθορισμένες αρμοδιότητες από των εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
  • Κάθε μέλος του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο.
  • Το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αλλαγή του καταστατικού του «Συνδέσμου» και τη διάλυσή του μετά από εισήγηση του Προέδρου ή των 2/3 των μελών του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου.

Απαρτία
Κάθε συνεδρίαση οργάνου του «Συνδέσμου» θεωρείται ότι έχει απαρτία εφόσον σε αυτό συμμετέχουν πάνω από τα μισά μέλη του.

Πλειοψηφία
Οι αποφάσεις του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει απαρτία και με ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

                                            Άρθρο 16
                                    Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από αρμόδια και ειδικευμένα σε διάφορους τομείς άτομα, προτεινόμενα από τον Πρόεδρο.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Σωτήρης Κυριαζάτης, τέως Γενικός Πρόεδρος της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη του συντονισμού των δραστηριοτήτων του «Συνδέσμου» για την υλοποίηση των στόχων του.
Αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου.
Αποτελείται από τόσα μέλη όσα χρειαστεί να επανδρώσουν τους ισάριθμους τομείς δράσεις του, αλλά ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τα εννέα άτομα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Πρόεδρο και εγκρίνονται από το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο. 
Έχει την ευθύνη της επιλογής των ατόμων-μελών του Συνδέσμου τα οποία θα τύχουν υποστήριξής του στις περιπτώσεις που είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές και τοπικές εκλογές. 
Προτείνει τα στελέχη που θα είναι υπεύθυνα για την οικονομική διαχείριση, για τον Τύπο και την επικοινωνία, για την προεδρεία του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού και Εφορευτικού Συμβουλίου, όπως και για τους άλλους τομείς δραστηριότητας. 
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται και είναι υπεύθυνος για τον τομέα για τον οποίο έχει επιλεχθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες ή μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή των 2/3 των μελών του.
Η αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία και στην περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις του, θεωρείται παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ο Γραμματέας, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τον σύνδεσμο του «Συνδέσμου» με τη βάση και τα Διοικητικά Συμβούλια Πόλεων και Περιφερειών.  Έχει την ευθύνη, μαζί με τον Πρόεδρο, για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ομάδων εργασίας.
Ο Πρόεδρος εκλέγεται από όλα τα μέλη του «Συνδέσμου» κάθε τέσσερα χρόνια,  με απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν προκύψει νικητής από τον πρώτο γύρο, διεξάγεται και δεύτερος.
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δημόσια τον «Σύνδεσμο» και μαζί με τον Γραμματέα υπογράφει όλα τα επίσημα έγγραφα του Συνδέσμου, τα πρακτικά και την αλληλογραφία του «Συνδέσμου».
Έχει την εποπτεία για την τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου όταν κρίνει ότι το επιβάλλουν οι περιστάσεις. 
Μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων υπό την προϋπόθεση ότι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα της εκάστοτε απόφασης.     

                                           Άρθρο 17
                         Ελεγκτικό και Εφορευτικό Συμβούλιο
Αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια από το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου.
Του Ελεγκτικού και Εφορευτικού Συμβουλίου προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου για την επικράτηση κανόνων διαφάνειας και συννομίας.
Οργανώνει και επιτηρεί τις εκλογές.
Εισηγείται πειθαρχικές κυρώσεις και προτείνει μέτρα όταν καταπατούνται τα συμφέροντα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καταστρατηγούνται οι αρχές και οι θεσμοί του «Συνδέσμου» και όταν διαπιστώνονται φαινόμενα διαφθοράς και ανομίας.  

                                           Άρθρο 18
                   Διοικητικά Συμβούλια Πόλεων και Περιφερειών
           Τα Διοικητικά Συμβούλια Πόλεων και Περιφερειών μπορούν να συγκροτηθούν σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο κοινότητας υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν τον καθορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο αριθμό μελών.  
Τα Διοικητικά Συμβούλια Πόλεων και Περιφερειών μπορούν να εισηγούνται προτάσεις προς το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου».
Προτείνουν άτομα από τις τοπικές κοινότητες, πόλεις και περιφέρειες για νέα τακτικά ή πάρεδρα μέλη του «Συνδέσμου» και για την ανάδειξή τους σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αξιώματα.
Κρατούν μητρώο για τα τακτικά και τα πάρεδρα μέλη.
Συσκέπτονται, βάση του κανονισμού και όταν οι καταστάσεις το επιτάσσουν.
Διοργανώνουν ποικίλες εκδηλώσεις και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες όπως λαογραφικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, βραβεύσεις προσώπων, θρησκευτικές και οικογενειακές γιορτές κ.α.

                                               Άρθρο 19
                                     Ιδιότητα του μέλους
Τα μέλη του «Συνδέσμου» διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη του «Συνδέσμου» μπορούν ή δύνανται να είναι άτομα ελληνικής καταγωγής και μεικτών οικογενειών, ανεξαρτήτως πιστεύω τους, ιδεολογικής και κομματικής τοποθέτησης, προέλευσης ή τόπου διαμονής τους.
Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του «Συνδέσμου» πραγματοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Ελεγκτικό και Εφορευτικό Συμβούλιο και απόφαση του τελευταίου. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταχώριση του μέλους στο ειδικό Μητρώο Μελών που περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Πάρεδρα μέλη
Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται οι φίλοι και οπαδοί του «Συνδέσμου» οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τους στόχους του και συμβάλουν για την επίτευξή των. Πάρεδρα μέλη μπορούν να είναι ομογενείς ή μη.

Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου ύστερα και από εισήγηση του Προέδρου, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του «Συνδέσμου».
Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει κάθε μέλος του «Συνδέσμου».
Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
                                         Άρθρο 20
                                  Δικαιώματα μελών
Κάθε μέλος εκφράζει εθελοντικά την επιθυμία του για εγγραφή.
Είναι συμμέτοχο και συνυπεύθυνο για την πορεία του «Συνδέσμου».
Έχει δικαίωμα προφορικής και γραπτής εισήγησης και πρότασης σε όλα τα όργανα του «Συνδέσμου».
Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα του «Συνδέσμου».
Έχει το δικαίωμα να εκφράζει ανοικτά τις αντιρρήσεις του και να τις εκθέτει στα συλλογικά όργανα του «Συνδέσμου».
Όταν η αμφισβήτηση για κάποιο μέλος συλλογικού οργάνου, ακόμα και στο πρόσωπο του Προέδρου φτάνει τα 2/3 των μελών του «Συνδέσμου», προκηρύσσονται νέες γενικές ή μερικές εκλογές.
                                        Άρθρο 21
                                Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη έχουν χρέος να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την πολιτική του «Συνδέσμου», συμμετέχοντας ενεργά στις συνελεύσεις και στις δραστηριότητές του.
Υποχρεούνται να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του «Συνδέσμου», χωρίς ωστόσο να στερούνται το δικαίωμα των απόψεών τους.
Τα μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το «Σύνδεσμο».
Την ευθύνη για τον ορισμό και την αναπροσαρμογή της οικονομικής συνδρομής των μελών την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το ελάχιστο ποσό της υποχρεωτικής συνδρομής των μελών δεν ακυρώνει τη δυνατότητα προαιρετικής οικονομικής αρωγής τους προς τον «Σύνδεσμο», η οποία μπορεί να είναι απεριόριστη.

                                      Άρθρο 22
                            Άρση ιδιότητας μέλους
Αποχώρηση μέλους
Ένα μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον «Σύνδεσμο» έπειτα από έγγραφη γνωστοποίηση της απόφασής του αυτής προς το Ελεγκτικό και Εφορευτικό Συμβούλιο, χωρίς  δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφής των έως τότε συνδρομών του.

Διαγραφή μέλους
Ένα μέλος διαγράφεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Ελεγκτικού και Εφορευτικού Συμβουλίου εάν ενεργεί ενάντια στις αρχές και στους στόχους που έχουν καθοριστεί στο Άρθρο 2 ή δεν καταβάλει την ετήσια εισφορά προς τον «Σύνδεσμο».
Το διαγραφόμενο μέλος δικαιούται να προσφύγει στο Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα.             V. ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

                                        Άρθρο 23
                                Οι πόροι του «Σ.Α.Α.»
Οι πόροι και τα έσοδα του «Σ.Α.Α.» θα προέρχονται από τις τακτικές και έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών του, κονδύλια, από τυχόν δωρεές,  χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοτήματα ιδιωτών ή δημοσίων, εγχώριοι ή αλλοδαποί, καθώς και έσοδα  από οικονομική δραστηριότητα και από περιουσία στην κυριότητά του.
Τα έσοδα από τους πόρους, βάσει της  κείμενης νομοθεσίας, δαπανώνται μόνον για την πραγματοποίηση του σκοπού και αντικειμένου της δραστηριότητας για την οποία έχει ιδρυθεί, καθώς και για τη διοίκηση και συντήρηση της περιουσίας του.

                                         Άρθρο 24
Δεν επιτρέπεται καμία μορφή διανομής του οικονομικού και υλικού κέρδους  απ’ τα έσοδα και κέρδη του «Σ.Α.Α.» από άτομα που είναι μέλη του, εκτός τις υποχρεώσεις σε μορφή αμοιβής, μισθού, πληρωμής, ανταμοιβής και επιδόματα που απορρέουν από σύμβαση εργασίας ή και άλλα όμοια με αυτά ή για την κάλυψη εξόδων, εκτελώντας εντολή, και για λογαριασμό του «Σ.Α.Α.»


                                       Άρθρο 25
Ο «Σ.Α.Α.» δύναται ν’ ασκεί οικονομική δραστηριότητα με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων και του αντικειμένου της δραστηριότητάς του, χωρίς την ανάγκη ίδρυσης ξεχωριστού υποκειμένου γι’ αυτό το σκοπό, με την προϋπόθεση ότι αυτή η δραστηριότητα να συνταυτίζεται με τους σκοπούς του Συνδέσμου, να έχει προαναφερθεί ως μία πηγή των εσόδων και με την προϋπόθεση αυτή η δραστηριότητα να μην  αποτελεί τον κυριότερο σκοπό της δραστηριότητας του Συνδέσμου.

                                        Άρθρο 26
Ο «Σ.Α.Α.» εξαιρείται από το φόρο των εσόδων που πραγματοποιούνται από τις δωρεές και την συνδρομή των μελών.

                                         Άρθρο 27
Ο «Σύνδεσμος» τηρεί σε Τράπεζα λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται από τον υπεύθυνο για τα οικονομικά κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των 100 € ή 10.000 Lek. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την ευθύνη των οικονομικών του «Συνδέσμου» σε ό,τι αφορά την είσπραξη των εισφορών, του ανοίγματος και διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών, των σχέσεων με τις οικονομικές υπηρεσίες και την εκπλήρωση κάθε άλλης σχετικής με τα οικονομικά υποχρέωσης του «Συνδέσμου» την έχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπεύθυνο για τα οικονομικά.
                               VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

                                        Άρθρο 28
Για ζητήματα που δεν αναφέρονται στο παρών καταστατικό θα ισχύουν οι κανόνες που προβλέπει ο νόμος.
                                       Άρθρο 29
Το παρών καταστατικό ισχύει με την εγγραφή του  «Σ.Α.Α.» στο Πρωτοδικείο νομού Τιράνων.
                                       Άρθρο 30
Αλλαγή ή τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση των 2/3 των μελών του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου.

                                       Άρθρο 31
Ο «Σύνδεσμος» διαλύεται ή τίθεται σε αναστολή μόνο με απόφαση των 2/3 των μελών του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου.

                                         Άρθρο 32
Το παρών Καταστατικό απαρτίζεται από 32 Άρθρα  και έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα ιδρυτικά μέλη του.


Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου:

Σωτήρης Νικόλα Κυριαζάτης
Αχιλλέας Αναστάση Παπουτσής
Θωμάς Παναγιώτη Μπαλκώνης
Βαγγέλης Φώτο Παπαχρήστος
Κώστας Λεωνίδα Γκαζέλης
Παναγιώτης Χρήστο Λιούλιος
Μιχάλης Νάσιο ΤσιάβοςΠρώην Πρόεδρος της Ομόνοιας
Σωτήρης Κυριαζάτης
Τηλ. 6944 526806
E-mail. nkyriazatis@gmail.com

6 comments:

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

ANAKIKLOSI TON PROIONTON

Ανώνυμος είπε...

ANAKIKLOSI TON PROIONTON

Ανώνυμος είπε...

Ενδιαφέρον! Παπουτσής, Παπαχρήστος, Λιουλιος, τους άλλους δεν τους ξέρω

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει στην Αθήνα κίνημα για την αναγέννηση της Β.Ηπείρου. Τώρα έχουμε σύνδεσμο για την ανάπτυξη και την αναγγένηση,πιθανών της Ε. Μειονότητας.Μην τον εκλαϊκεύετε και πολύ γιατί θα νομίσουν οι Αλβανοί, που μας έχουν πάρει τα λιβάδια και στράφηκαν προς τη γη μας, ότι έχετε χρήματα που σημαίνει θα σας τα νοικιάσουν ακριβά. Άραγε σύνδεσμος για να πάμε στα δικαστήρια να διεκδικήσομε ότι μας πήραν υπάρχει;

Ανώνυμος είπε...

Εγώ δε θα μπω στο σύνδεσμο γιατί θα με πουν μπάρμπα.

Δημοσίευση σχολίου