Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Η Σύμβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και η εφαρμογή της στην Αλβανία. Ευκαιρίες και Δράσεις

Εισήγηση του Στέλιου Μπολάνου στην 8η Συνδιάσκεψη Ομόνοιας
Αποτελεί καταρχάς χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα στο βήμα της Συνδιάσκεψης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και να εισηγούμαι ενοποιών σας ένα θέμα όπως η Σύμβαση Πλαίσιο και η εφαρμογή της στην Αλβανία.

Το θέμα που κλήθηκα από την οργανωτική επιτροπή να εισηγηθώ είναι άμεσα συνυφασμένο με τη στρατηγική διασύνδεσης των Βορειοηπειρωτικών διεκδικήσεων με την πορεία της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή της ενσωμάτωση.

Στρατηγική για την οποία, ο ίδιος προσωπικά, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο βορειοηπειρωτικός ελληνισμός θα πρέπει να ακολουθήσει.

Μία από τις συνιστώσες της Στρατηγικής αυτής αποτελεί η προσπάθεια της μέγιστης εκμετάλλευσης των ‘πολιτικών εργαλείων’ που παρέχονται αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι και σχετίζονται βεβαίως με ζητήματα μειονοτήτων.

Το σπουδαιότερο ίσως πολιτικό εργαλείο για την ευόδωση αυτής της Στρατηγικής είναι η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εθνικών Μειονοτήτων.

Η σύμβαση πλαίσιο αποτελεί σήμερα το διεθνές ολοκληρωμένο πρότυπο για τις Εθνικές Μειονότητες.

Η Διαδικασία
Η Σύμβαση Πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1998 και µπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγµα και νοµικό ορόσηµο για τη νοµοθεσία και την πρακτική των Κρατών-Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη µεταχείριση που επιφυλάσσουν στις µειονότητες (μέλος του Συμβ. Ευρ. είναι και η Αλβανία). Η Σύµβαση µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως το πιο πρόσφατο και περιεκτικό διεθνές πρότυπο για τις εθνικές µειονότητες κι έχει πέρα από ηθικό και πολιτικό κύρος.

Ο επιβλέπων οργανισμός για την εφαρμογή της Σύμβασης είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης, µε έδρα στο Στρασβούργο της Γαλλίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1949 ως οργανισµός για τη συνεργασία µεταξύ των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων της Ευρώπης.

Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ των άλλων, βρίσκεται και η παρακολούθηση του εάν και κατά πόσο τα κράτη μέλη τηρούν και σέβονται τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση Πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες. Τα αρμόδια όργανα υπεύθυνα να επιβλέπουν το παραπάνω έργο είναι:

Η Επιτροπή Υπουργών, η οποία παίρνει τις σηµαντικές εκτελεστικές αποφάσεις και καθοδηγεί τη δράση του οργανισµού. Αυτή αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών κάθε Κράτους-Μέλους και υνεδριάζει δύο φορές το χρόνο

Η Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητο σώµα εµπειρογνωµόνων επιλεγµένων από την Επιτροπή Υπουργών µεταξύ υποψηφίων που έχουν προτείνει τα Συµβαλλόµενα Κράτη. Ο ρόλος της είναι να εξετάζει τις εκθέσεις* των Κρατών-Μελών και να προετοιµάζει γνωµοδοτήσεις για τα µέτρα που αυτά έχουν λάβει για να υλοποιήσουν τη Σύµβαση

* Τα Συµβαλλόµενα Κράτη πρέπει να περιγράφουν σε εκθέσεις πώς εφαρµόζεται στις χώρες τους η Σύµβαση, άρθρο προς άρθρο. Η Συµβουλευτική Επιτροπή αφού εξετάσει πρώτη αυτές τις εκθέσεις διατυπώνει τις γνωµοδοτήσεις της για την υλοποίηση των αρχών της Σύµβασης. Η Επιτροπή Υπουργών θα εξετάσει τότε τόσο την Κρατική Έκθεση όσο και τις γνωµοδοτήσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής για να διαµορφώσει συµπεράσµατα και όπου αρµόζει, να κάνει συστάσεις προς το κράτος σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης της Σύµβασης από αυτό. Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύµβαση (όπως η Αλβανία)  είναι υποχρεωµένα να υποβάλουν τις αρχικές τους εκθέσεις µέσα σε 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης στο εν λόγω κράτος (2000). Από τότε και στο εξής κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος πρέπει να υποβάλει έκθεση κάθε πενταετία.

Ο ρόλος των οργανώσεων των μειονοτήτων
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην εν λόγω διαδικασία το Συμβούλιο προβλέπει πολύ σημαντικό ρόλο και για τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των μειονοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανώσεις των μειονοτήτων µπορούν ανά πάσα στιγµή να στείλουν πληροφορίες στη γραµµατεία της Συµβουλευτικής Επιτροπής στο Συµβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Ιδανικά, όταν υποβάλλονται οι Κρατικές Εκθέσεις, οι οργανώσεις των μειονοτήτων υποβάλλουν εναλλακτικές εκθέσεις, οι οποίες αντιµετωπίζουν όλα τα ζητήµατα που εξετάζονται στις Κρατικές Εκθέσεις

Η εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο στην Αλβανία
Από την κύρωση της Σύμβασης το 2000, η Αλβανία έχει προβεί στην σύνταξη και κατάθεση 2 σχετικών εκθέσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τις οποίες έχουν επακολουθήσει τα αντίστοιχα σχετικά ψηφίσματα της Επιτροπής των Υπουργών Εξωτερικών. Τα δυο αυτά ψηφίσματα εκφράζουν την επίσημη θέση του Συμβουλίου για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Αλβανία.

Συγκεκριμένα λοιπόν, στην 1063η Συνεδρίαση της Επιτροπής των Υπουργών, την 8η Ιουλίου του 2009, το Συμβούλιο υιοθέτησε το παρακάτω ψήφισμα το οποίο επισυνάπτεται. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_2nd_CM_Res_Albania_en.pdf
Το ψήφισμα αυτό είναι το δεύτερο σχετικό στη σειρά και παρουσιάζεται εδώ ως το πιο πρόσφατο, άρα και το πιο αντιπροσωπευτικό.

Το ψήφισμα, χωρίζεται σε τρεις ενότητες.
 • Τις Θετικές Επισημάνσεις
 • Τα Ανησυχητικά Ζητήματα
 • Τις Συστάσεις

Στις Θετικές επισημάνσεις γίνεται μνεία στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αλβανία για την ανάπτυξη νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων για την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης. Το παραπάνω το εξειδικεύει κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας από-αλβανικοποίησης των ονομάτων.

Αυτό που θα πρέπει να μείνουμε όμως και που αποτελεί τα 4/5 σχεδόν του ψηφίσματος είναι τα λεγόμενα ανησυχητικά ζητήματα και  οι σχετικές συστάσεις.

Ανησυχητικά Ζητήματα
 • Έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τις μειονότητες
 • Χρήση στοιχείων που σε μεγάλο βαθμό, δεν σέβονται την αρχή του αυτοπροσδιορισμού.  Το παράδειγμα της Χιμάρας
 • Εφαρμογή της σύμβασης πλαίσιο με αυστηρούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Δίνοντας έτσι ώθηση στο αίτημα μας για την κατάργηση των αυθαίρετα καθορισμένων μειονοτικών ζωνών. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια διευκρίνηση, μιας και ακούγονται και γράφονται διάφορα κατά καιρούς. Το αίτημα για την κατάργηση των μειονοτικών ζωνών δεν τίθεται προκειμένου να πάψουν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ελλήνων στα 99 χωριά, αλλά προκειμένου να απολαμβάνουν όλα τα μειονοτικά δικαιώματα και όσοι έλληνες ζουν εκτός των ορίων αυτών των χωριών.
 • Ύπαρξη ασαφών νομικών προβλέψεων αναφορικά με τις παραδοσιακές ονομασίες δρόμων, περιοχών και αντίστοιχων τοπογραφικών τους ενδείξεων. Πρόσφατο το παραδειγμα με την ποινική καταδίκη του Δημάρχου Χιμάρας και σημερινού προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
 • Ύπαρξη περιοριστικών και πολύπλοκων κανόνων αναφορικά με την παιδεία στη μητρική γλώσσα. Γνωστός εδώ ο περιορισμός με τον εσκεμμένα πολύ υψηλό ελάχιστο αριθμό των παιδιών ανά τάξη
 • Αναγνώριση της αποτυχίας του σχετικού γραφείου μειονοτήτων της Αλβανικής Κυβέρνησης, την οποία αποδίδει στην εξάρτηση του από την ίδια την κυβέρνηση.
 • Αναγνώριση των δυσκολιών που υπάρχουν αναφορικά με τα κείμενα των σχολικών βιβλίων και την εκπαίδευση των δασκάλων. Στην Αλβανία ακόμα τα παιδιά διδάσκονται ότι οι Έλληνες μοναρχο-φασίστες έχουν καταλάβει αλβανικά εδάφη.
 • Αναγνώριση της προκατάληψης με την οποία τα αλβανικά ΜΜΕ αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της μειονότητας
 • και τέλος αναγνώριση της ελλιπούς συμμετοχής των μελών των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση της χώρας, εδραιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο και την καταγγελία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για απολύσεις με πολιτικά κριτήρια την επόμενη των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2009.

Στη βάση των παραπάνω ανησυχητικών ζητημάτων  το Συμβούλιο προβαίνει στις παρακάτω συστάσεις

Συστάσεις
 • Προσθήκη ερώτησης για την Εθνική καταγωγή στην επόμενη απογραφή. Φαίνεται πως είμαστε κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη
 • Σεβασμό του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού στην έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως
 • Αναθεώρηση των γεωγραφικών περιορισμών στην εφαρμογή της Σύμβασης
 • Προσθήκη νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη χρήση της γλώσσας στις συναλλαγές των μειονοτικών με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις τοπογραφικές ενδείξεις
 • Αναθεώρηση του ρόλου του γραφείου μειονοτήτων
 • Επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα κείμενα των σχολικών βιβλίων, την παιδεία στην μητρική γλώσσα και την εκπαίδευση των δασκάλων μέσω του διαλόγου με τους αντιπροσώπους των μειονοτήτων
 • Ανάπτυξη πολιτικής για την στήριξη και προώθηση του πολιτισμού της μειονότητας μέσω του διαλόγου με τους αντιπροσώπους της
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης μέτρων για την συμμετοχή περισσότερων μελών των μειονοτήτων στην δημόσια διοίκηση.


Ευκαιρίες και Δράσεις
Εάν επαναφέρουμε στην μνήμη μας την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Προσχώρησης της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την οποία εστάλη και το σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην ελληνική βουλή στα τέλη του 2008, εύκολα θα αντιληφθεί ότι οι αναφορές που εμπεριείχε το κείμενο της εν λόγω σύμβασης αναφορικά με την Ελληνική Μειονότητα (παράγραφος 15), ήταν παρμένες αυτούσιες από πρώτο ψήφισμα της 11ης Μαΐου του 2005, της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Είναι φανερό λοιπόν ότι οι συνιστώσες Συμβούλιο της Ευρώπης και Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο για τη σύσταση της επιχειρηματολογίας των βορειοηπειρωτικών θέσεων στο κατώφλι της εισόδου της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί στο ΚΕΑΔ αυτή την περίοδο  κατάλληλη ομάδα εργασίας η οποία στοχεύει στην:
 1. Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τα πρόσωπα κλειδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης
  και
 2.  Σύνταξη και κατάθεση στην αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου, σε κατάλληλο χρόνο, παράλληλης έκθεσης σχετικής με το κατά πόσο η Αλβανία πληρεί και σέβεται τα όσα προκύπτουν από τα άρθρα της Σύμβασης Πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτωνΓενικότερα θα έλεγα ότι ο ευρωπαϊκός παράγοντας και τα πολιτικά εργαλεία που παρέχει, αποτελεί έναν εν δυνάμει πολύ ισχυρό σύμμαχο της Ελληνικής Μειονότητας στην ευόδωση των προσπαθειών για βελτίωση της θέσης της εντός του Αλβανικού κράτους και η μέγιστη δυνατή ανάμειξή του αποκτά μεγάλη αξία σήμερα.

Η φωνή της Ελληνικής Μειονότητας στα αντίστοιχα αυτά φόρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, δυνατή αλλά και οπωσδήποτε σύμφωνη με το πνεύμα και τις αρχές της Ενωμένης Ευρώπης, προκειμένου να εισακουστεί και να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.


Και θα κλείσω επαναλαμβάνοντας για μια ακόμη φορά ότι:
Η γεωγραφική θέση της Βορείου Ηπείρου ως φυσική συνέχεια της ελληνικής επικράτειας και η διαφαινόμενη είσοδος της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κατάργηση συνόρων και γενικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης), δημιουργούν ένα σκηνικό πολιτικής δράσης με πολλές προκλήσεις. Το σύγχρονο αυτό ευρωπαϊκό γίγνεσθαι παρέχει σήμερα τις ευκαιρίες για τη δημιουργία του νομικού και πολιτικού πλαισίου εκείνου το οποίο θα επιτρέπει στους βορειοηπειρώτες να διαβιούν, προκόβουν και σταδιοδρομούν πλέον ως ελεύθεροι Έλληνες στα πατρογονικά τους εδάφη, χωρίς να υστερούν σχεδόν σε τίποτα από τους πατριώτες τους εντός του Ελλαδικού χώρου. Οι ευκαιρίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και δεν θα αφεθούν ανεκμετάλλευτες.


Σας ευχαριστώ πολύ!!!

17 comments:

Ανώνυμος είπε...

Ωραία όλα αυτά αλλά πως μπορεί να πετύχουν όταν ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός είναι σπασμένος σε 1000 κομμάτια;

Ανώνυμος είπε...

kala aytos to violi tou....mas pethane me ti sybasi plaisio!

Ανώνυμος είπε...

καπιοι ασχετη ασχολουνται συνεχεια με τα πρωσοπα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ λες και το προβλημα ειναι Ο ΝΤΟΥΛΕΣ η Ο ΜΠΟΛΑΝΟΣ ας γυνουμε λιγο ρεαλιστες και ας σπροσγηοθουμαι στην σκληρη αλβανικη πραγματικοτητα..Μακαρι να ηταν το προβλημα της ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ο ΝΤΟΥΛΕΣ η ΜΠΟΛΑΝΟΣ και θα το ληναμε αμεσως......Ολοι μας ξερουμε πολυ καλα ποια ειναι τα προβληματα μας αλλα κανεις μας δεν κανει τιποτα.ολοι μας εχουμαι ευθηνει,Γεια την καταντια που βρησκομαστε σημερα..Ας αφησομαι στην ακρη τα κουτσομπολια και της παπαριες που λενε καπιοι και ας παμε ενα ΒΗΜΑ μπροστα

Κώστας Νικάνορας είπε...

Φρίκη!..Τις περισσότερες φορές όταν διαβάζω κείμενα από ανώνυμους έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δικά μας παιδιά αυτοί που τα γράφουν! Είναι ξένοι μπάσταρδοι που βάλθηκαν να κατασπαράξουν ό, τι προσπαθούν οι άλλοι να περισώσουν.
Έχει τόση μεγάλη έριδα, έχει τέτοια μιζέρια αναμεσά μας που λες: Άλλη δουλειά δεν είχε ο θεός που πήγε κι έπλασε τους Βορειοηπειρώτες?
Βρε αθεόφοβοι, διαβάσατε στ΄αλήθεια το τί αναρτήθηκε που σπέυσατε αμέσως να "σχολιάσετε"?
Ανώνυμε, 2:42
Αν είσαι ένα από τα 1000 κομμάτια που λες και θέλεις την πατρίδα σου, κοίτα να ενωθείς με μερικά απ΄αυτά τα κομμάτια. Αλλιώς μην πεις ούτε λέξη.
Ανώνυμε 4:42
Αν δεν είσαι Έλληνας-Βορειοηπειρώτης, φύγε απ΄τη μέση όσο είναι νωρίς γιατί θα το μετανιώσεις.Αν είσαι από τη φάρα μας, παράτα τα επίσης, διότι η πολιτική δεν είναι για σένα και χωρίς να το καταλάβεις θα βρεθείς προδότης.
Και πριν βγάλετε συμπεράσματα, για το ποιος είμαι εγώ, να ξέρετε ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και ότι θρησκεία μου είναι η Ελλάδα.

Ανώνυμος είπε...

Σπασμωδικές κινήσεις όπως πάντα και συνήθως χωρίς τεκμηρίωση

καλά τα είπε ο κύριος, αλλά δεν ανέφερε ότι σε 20 χρόνια έγιναν από μέρους ΒΗ φορέων 4 κρούσεις/διαβήματα στις Βρυξέλλες όλες και όλες (επίσημα στοιχεία από το site της Επιτροπής)

Υπάρχει κάποια επιτροπή που μάζεψε ψήφους και έστειλε επίσης διαμαρτυρία με όλη την ιστορία του Βορειοηπειρωτικού, κάπου στο Οραμα το διάβασα ότι πήραν και απάντηση, από αυτές τις τυπικές που στέλνουν από ευγένεια και υποχρέωση οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες (μεγάλη επιτυχία!!)

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές σε 20 χρόνια κάνανε μόλις 14 ερωτήσεις για βορειοηπειρωτικά θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο, από επίσημα πρακτικά το νούμερο(κουράστηκαν πολύ)

Το να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας στον βρόντο μεταξύ μας, δεν κερδίζουμε παρά σε μικροπολιτική ατομική ανάδειξη

Ο τολμών νικά κάποτε αν δεν διαίρει για να βασιλέψει, και σε αυτήν την συνδιάσκεψη, όπως και στο παρακάναλο το ΜΕΓΚΑ, κάποιοι φοβούνται τους επιστήμονες (Έλληνες, Βορειοηπειρώτες και Ευρωπαίους) και δεν τους καλούν ποτέ!

Όπως και στα μπλογκάκια-βορντερό μισθοδοσίας του βορειοηπειρωτισμού το ίδιο, αν σας ενοχλεί και θέλετε κόψτε το όλο ή μόνο το τελευταίο.

Ο ασυμβίβαστος είπε...

Η συγκεκριμένη εισήγηση πάει πακέτο στη λογική και τα μέτρα του Ντούλε. Μιλάει για ευρωπαϊκά επίπεδα και στάνταρτς. Τη διαφορά κάνουν δυο κατευθύνσεις. Ο Ντούλες μιλάει στους αλβανούς για την Ευρώπη και πως αυτός θα τους οδηγήσει εκεί. Ενώ ο ομιλητής στη "συνδιάσκεψη" μιλάει για το πως πρέπει να εφαρμοστεί η Ευρώπη στη Βόρειο Ήπειρο. (!!!)
Το πρόβλημα είναι ότι ο Ντούλες δεν έχει γράψει ποτέ μια κουβέντα για τα όσα λέει παπαγαλίστικα, (άσε Μπολάνο, τον μεγάλο που δεν ξέρει καν να διαβάσει ελληνικά. 53 λάθη έκανε στην έκθεση που διάβασε στα 20-χρονα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Δερβιτσιάνη, την οποία μπορεί να είχε γράψει ο αναρτημένος εδώ ομιλητής)
Τι φλυαρίες είναι αυτές. Ο ομιλητής που νιώθει περήφανος για τη θεωρία από το βήμα "της συνδιάσκεψης" της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όχι μόνο, που είναι ελλιπής στα στοιχεία που αναφέρει, αλλά δεν γνωρίζει καν την πραγματικότητα του τόπου μας και τις ευθύνες που φέρει γι΄αυτό η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ. Να τον ενημερώσουμε λίγο με την ελπίδα ότι επειδή είναι νέος μπορεί να φωτιστεί.
1. Η ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ στην πρώτη έκθεση που έκανε το συμβούλιο της Ευρώπης για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο βγήκε με την πρόταση για την κατάργηση των μειονοτικών ζωνών, ανοίγοντας το δρόμο για την γνωστή σημερινή δημογραφική, αλλοίωση των αμιγώς ελληνικών μειονοτικών περιοχών. (Η Σ.Πλ. παρέχει αυξημένα εθνικά δικαιώματα προς τις περιοχές με αμιγή μειονοτικό πληθυσμό)
2. Δεν έθεσε ποτέ επίσημα, στα φόρα και εργαλεία του Σ.Ε, το θέμα της Χιμάρας ως μειονοική (Ελληνική)περιοχή. (Αρκέστηκε απλώς με μια έκθεση διεθνούς επιτροπής παρατηρητών σε τοπικές εκλογές -2003, που μιλάει για ύπαρξη και ελληνόφωνου πληθυσμού στη Χιμάρα)Στη συνέχεια ντρουμπεκίζει νερό για τον ελληνισμό της Χιμάρας για να βγάλουν βούτυρο οι Αλβανοί και να φάνε με χρυσό κουτάλι οι Ντούλες, Μπολάνος και οι γύρο τους.
3. Δεν έκανε καμιά προσπάθεια για την καθιέρωση της μητρικής ελληνικής ως επίσημη γλώσσα στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό και ούτε διεκδίκησε το δικαίωμα ώστε ο Έλληνας να χαίρει του δικαιώματος να συντάσσει στην ελληνική δικά του έγγραφα και να έχουν νομική ισχύ.
4. Δεν έκανε τίποτε για την υπεράσπιση των ακίνητων περιουσιών των Ελλήνων της Αλβανίας, τουλάχιστον στις μειονοτικές ζώνες. Περισσότερα από 65.000 στρέμματα λιβάδια και βοσκοτόπια έχουν περάσει σε χέρια Αλβανών δήθεν πρώην ιδιοκτητών. (Ο Ντούλες μάλιστα έθαψε ένα ψήφισμα υπογεγραμμένο από 15 χιλιάδες Έλληνες Βορειοηπειρώτες, που απευθύνονταν για το σκοπό αυτό σε δυτικούς οργανισμούς.(!!!))
3. Δεν έκανε τίποτε για την παιδεία στη μητρική γλώσσα. Απεναντίας συνέβαλε για το κλείσιμο των σχολείων στην μητρική γλώσσα, (δέκα χρόνια άφησαν τα ελληνόπουλα χωρίς βιβλία) για να ανοίξουν τα δικά τους ιδιωτικά.Λεφτά φίλε μου λεφτά.
5. Στο αλβανικό δημόσιο προωθούσαν μόνο τους οπαδούς τους και αξιοποίησαν τις θέσεις σ΄αυτό ως αναπόσπαστο μέρος της ταξικής πάλης εντός της εθνικής ελληνικής μειονότητας. (Διάσπαση)
6. Τίποτε δεν έκαναν για νομική ρύθμιση σχετικά με τη χρήση των εθνικών συμβόλων.
7. Τίποτε δεν έκανε για την καθιέρωση της εθνικότητας στα προσωπικά έγγραφα ταυτότητας.
8. Τίποτε δεν έκανε να πετύχει μια πραγματική απογραφή του πληθυσμού όπου η εθνικότητα, το θρήσκευμα και η γλώσσα θα έχουν δημόσια θέση.
Τίποτε και για πολλά άλλα πράγματα. Και έρχεται τώρα ένας νεαρός με "καλά" ελληνικά να μας καπελώσει. Να μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να μη προσέξουμε τι δεν έκανε η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επί 12 κατά σειρά χρόνια. Τόσο το χειρότερο, όταν δεν λέει τίποτε και για το τι πρέπει να κάνουμε. Έλεος Έλεος έλεος.
Και βγαίνουν κάποιοι μετά και σου λένε ότι αν δεν στηρίξεις αυτή τη φάρα δεν είσαι Έλληνας, είσαι προδότης. Προς τιμή μου να με χαρακτηρίζουν προδότη αυτή που πούλησαν ο, τι είχε απομείνει στον βορειοηπειρωτικό ελληνισμό. Θα συνεχίσω να είμαι ασυμβίβαστος μαζί τους

Ανώνυμος είπε...

http://www.zougla.gr/news.php?id=45134

7 Ιουνίου 2009 Το ίδιο άρθρο δεν άλλαξε τίποτα απο τότε.


Yπάρχει σήμερα κάποιο νομικά δεσμευτικό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να προστατεύει τις παραδοσιακές εθνικές μειονότητες στην Ευρώπη?

Ανώνυμος είπε...

Προς συμβιβασμένη 3:05
Όσο και να κάνεις την έξυπνη δεν σε πιστεύει κανείς για αυτά που γραφείς . Θέλεις να μας πεις ότι δεν συμβιβάζεσαι με την ΟΜΟΝΙΑ και το ΚΕΑΔ κάνοντας κριτική (στην ουσία προπαγάνδα υπέρ του Μega θα το έλεγε κανείς) ότι για όλα φταίνε αυτοί. Δεν μας λες τώρα ,μέσα σε ένα χρόνο, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα αυτά ; Όπως φαίνετε με τη φυγή του Σπυράκου σου όλα κατέρρευσαν . Γιατί τόσα χρόνια δεν τα έλεγες αυτά στον Ντούλε και Μπολάνο που συχνά – πυκνά τρώγατε και στο ίδιο τραπέζι . Αστές πουτανιές γιατί δεν μασάει η κατσικά ταραμά.

Ο ασυμβίβαστος είπε...

Ασφαλώς και υπήρχαν 4.46. Κάλια αργά πάρα ποτέ λέει ο λαός. Που σημαίνει ότι ο Ντούλες και η παρέα του παραμένουν αδιάλλακτοι. Δεν τους καίγεται καρφί που καίνε τον τόπο μας. Δεν του έφυγε μόνο ο Σπυράκος. Οι περισσότεροι που συνεργάστηκαν μαζί του του έφυγαν. Τώρα είναι μειοψηφία. Δεν κάνω προπαγάνδα υπέρ κανενός. Εσεις έχετε μάθει ώστε αν δεν είναι κάποιος μαζί σας είναι με τους αντιπάλους. Κρατήστε τώρα δικούς σας τους σοσιαλιστές. Το MEGA θα ενώσει όλους όσους έφυγαν από την ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ μαζί με εκείνους που απογοητεύτηκαν και πιστεύουν ακόμα στον ελληνισμό και θα δώσουν τη πρέπουσα εθνική μάχη. Ο Ντούλες και εσείς που τον στηρίζεται κάποια μέρα θα δείτε σε τι λάκκο έχετε πέσει. Μάταια προσπαθείτε να παρασύρεται και τον τόπο μας. Είστε πολύ μικρή να γκρεμίσετε και να εξαφανίσετε τόση ιστορία ελληνισμού για να κάνετε άνετη τη δική σας ψεύτικη ζωή

Ανώνυμος είπε...

Η κατσίκα σας 4.46 μασάει προύτσαλο, αλλά εσείς τι μασάτε ρε.....όρνια. Δείτε πρώτα αν αυτά που γράφει ο ασυμβίβαστος (η) αν αληθεύουν και τότε να σχολιάσετε. Αν είναι αλήθεια αυτά τότε βρείτε τρύπα να κρυφτείτε. Αλλά εφόσον βρίζετε και δεν έχετε επιχειρήματα, μάλλον είναι αλήθεια. Με ανώνυμο βρίσιμο δε θα τη βγάλετε για πολύ. Τόσο το περισσότερο όταν απευθύνεστε σε μια γυναίκα. όποια και αν είναι αυτή. Είστε πολύ γελοίοι και πολύ βουλτιές ,και κοπρίτες Ουστ

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή κατσίκα 4.46, εκτός και αν σου έκαναν την τσίπα σόλα ο Ντούλες, Μπέτσης και Μπολάνος

Ανώνυμος είπε...

Το MEGA θα ενώσει όλους όσους έφυγαν από την ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ μαζί με εκείνους που 10.18 απογοητεύτηκαν και πιστεύουν ακόμα στον ελληνισμό και θα δώσουν τη πρέπουσα εθνική μάχη.
re atheofove gia pes mou o kyrios micos sto komma sas einai?????
an nai ti einai auta pou cambounouse gia ta aderfia sas tous camides.
10.23Με ανώνυμο βρίσιμο δε θα τη βγάλετε για πολύ.
esy dld den eisai anwnhmos re malaka ti mas les twra ....ar....

Ανώνυμος είπε...

Είπαμε ήρεμα μην εκνευρίζεστε . Έχετε χάσει την ψυχραιμία σας όλοι και το δείχνετε έντονα ότι τα έχετε παίξει . Μ’άλλον το κολλήσατε από το Bace Berisha που τελευταία έχει γίνει αγρίμι. Πάει και αυτός και μαζί του και εσείς . Δεν σας σώζει ούτε και ο G…..και ούτε το μ…. της Ντίνας .Και όλοι εσείς μέχρι χτες γλειφόσασταν στον Ντούλε σαν κοπρόσκυλα.

Ανώνυμος είπε...

Προς συμβιβασμενη με την αλβανικη νοοτροπια και πραγματικοτητα γιατι συνεχεια την αναφερει και φενεται πως γι'αυτο πηρε την αποφαση ο Σπυρος να συμβιβαστει με τους αλβανους και να τους κανει ολα τα χατηρια.
Ασιμβιβαστη με τι,με τα ιδεοδη του πατριωτικου αγωνα και της μη σκλαβωσης στους αλβανους?Με την ιδεα του μεροκαματου και του χρηματος με ιδρωτα?
Την ομιλια του Μπολανου αφου δεν εισουν παρον να την ακουσεις γιατι γραφεις σχολια,αλλα ξεχασα εχει πολλα ματια και αφτια ο "ασυμβιβαστος".Τουλαχιστον δεν ζηταει απο τον Ντουλε να του γραψει το λογο,οπως εκανε μεχρι πριν 1,5 χρονο ο "ασυμβιβαστος" γιατι δεν μπορουσε να αρθροσει λεξη αλλιως.
1)Η ΟΜΟΝΟΙΑ ζητησε την καταργηση των λεγομενων μειονοτικων ζωνων γιατι δεν ξεχναει οπως ο συμβιβασμενος πως Ελληνες υπαρχουν και εξω απο αυτη,αλλα τι το θελεις ουτε Λαζαρατινοι ειναι ουτε Λιαμπιδες για να σε βαλουν στη βουλη.
2)Η εκθεση μιλαει για ελληνοφωνες,Χ.Ο. με ελληνικη συνηδιση.Τι καλυτερη αποδειξη προς τους ξενους απο την αποψη των παρατηρητων?Αλλα ξεχασα δεν ξερει ο "ασυμβιβαστος" αν ειναι Ελληνες η Ρωμιοι οι Χιμαριωτες.
3) 4)Η ξεχνας η κανεις αυτο που χαρακτηριζει τον συμβιβασμενο,ψεματα,ψεματα......
5)Σε θεσεις που επρεπε να υπηρχαν εμπηστοι γινοταν αλλαγες μονο,σε καμια αλλη θεση και ας μας εκανε το σοσιαλ. τετοια.Αλλα δεν μπορω να πω, ο συμβιβασμενος δεν διαφερει σε τιποτα με τους προκατοχους του διασπαστες,τον Ταβο κτλ.
6)Ευτυχως ηρθε τωρα ο σωτηρας να τα κανει αυτα και να ψηφισει την απαγορευση θρησκευτικων συμβολων στα σχολεια.
7)Θες να βγαλεις χωλη και γραφεις οτι να'ναι.
8)Ευτυχως που την απογραφη την διεκδικησε και καταφερε να την κανει οπως ζηταγαμε ο "ασυμβιβαστος".Η μηπως οι αλβανοι ειπαν δεν κανουμε μια απογραφη να δουμε ποσους Ελληνες εχουμε?Πες του συμβιβασμενου να προσεξει τωρα αυτα που μαγηρευει ο αφεντης του με την απογραφη γιατι δεν θα φτασουν οι ντοματες.
Και εσυ η ¨ασυμβιβαστη" και ο συμβιβασμενος Ελληνες ειστε στο αιμα και Χ.Ο. δεν αμφεβαλε ποτε κανεις γι'αυτο οπως κανετε για τους μη αναγνωρισμενους απο τα αφεντικα σας εσεις,αλλα παντα υπηρχαν ρουφιανοι και προδοτες απο τον Εφιαλτη ακομα για προσωπικο οφελος.Καλα ειναι τα λεφτα αλλα το κακο ειναι πως ουτε τρωγονται ουτε στο χωμα τα παιρνει κανεις,εκτος και αν εχει σκοπο να γινει χαιλαντερ.
Ο ανθρωπος δεν εχετε καταλαβει κ. συμβιβασμενη πως κοιματε ησυχος οταν εχει ησυχη τη συνηδιση του και μπορει να κυκλοφορει ελευθερος οταν δεν εχει κανει κακο σε καποιον για να φοβαται,ειναι ανθρωπος οταν εχει ψηλα το κεφαλι και κοιταει τον αλλο στα ματια,ειναι χρησιμος οταν προσφερει και αγωνιζεται για τον τοπο του και τους συνανθρωπους του και οχι οταν αγωνιζεται για το δικο του συμφερον.Η πατριδα θελει αγωνες και θυσιες και οχι σκυμενα κεφαλια και σκλαβια στην πρωτη ευκαιρια,η πατριδα ειναι το παν,ειναι το σπιτι το χωριο η πολη το ονομα και η οικογενεια του καθενος και δεν μπορεις να την πουλας οποτε γουσταρεις και σου ταξει καποιος που σε θελει γιατι σε θεωρει χρησιμο εργαλειο για να κανει πραξη τους στοχους του.Σας λειπαμε πραγματικα,γιατι για λειπηση ειστε και εσυ και ο συμβιβασμενος.Καληνυχτα.

Ανώνυμος είπε...

4:46 όχι μόνο μασάει ταραμά αλλά φτύνει και τα κουκούτσια .αυτό κάνεις εσύ και λογικό το βρίσκω γιατί έτσι σου έχει μεταδοθεί η όλοι συμπεριφορά σου από το περιβάλλον σου απλά πρέπει να γνωρίσεις πως τώρα έχουμε δημοκρατία και όχι δικτατορία . ο χότζας πέθανε.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΒΟΥΡΚΟ

Ανώνυμος είπε...

Αχ Lefter-Lefter . Για να το λες φαίνετε ότι θα είναι ένα μέρος από της κατσίκες σας στο Βούρκο (αυτές του Mega θα είναι ) που έχουν αρχίσει να μασάν ταραμά . Πετάει ο γαϊδάρος πετάει.

Ανώνυμος είπε...

1)Καλυτέρα κατσίκα παρά πρόβατο σαν εσένα 1΄58 που σε πάει όπου σε πάει ο καθένας και δεν έχεις αντιληφθεί ότι σε πάει στο γκρεμό αν το θέτεις έτσι .
2) είσαι διασπαστής της βορείου ηπείρου που αναίρεσε με αυτόν τον τρόπο στον βούρκο λες και δεν ανήκει στην βόρειο ήπειρο.
3) δεν αναφερόμαστε ποτέ στο μεγκα η σε κάθε καινούριο κόμμα αρνητικά αν εσύ δεν φοβάσαι την πτώση σου η το κεαδ. άρα είσαι αποδυναμωμένος και ασήμαντος .η το κεαδ .
Και 4 δεν με αντιπροσωπεύει κανένα κόμμα στην αλβανική βουλή αν στηρίζει και φέρετε με αλβανικό τρόπο είτε μεγκα είτε κεαδ.
Αυτά έχουν καταλάβει όλοι οι νοήμον από το σχόλιο σου.
Λευτέρης από βούρκο

Δημοσίευση σχολίου