Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

Το τελευταίο κείμενο του αγωνιστή ιεράρχη
Ἐν Κονίτσῃ τῇ 27ῃ Αὐγούστου 1994
Σύντομος ἰδιόχειρος Διαθήκη μου.

Κατόπιν τῆς κλονισθείσης ὑγείας μου καί ἐπειδή ἡ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὥρα τῆς ἐξόδου μου εἶναι ἄδηλος, γράφω ἰδίαις χερσί τήν Διαθήκην μου, ἥτις ἀποτελεῖ καί τήν τελευταίαν μου βούλησιν :

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
α) Εὐγνωμονῶ ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας τόν Ἅγιον Θεόν, διότι, καίτοι ἀνάξιον ὄντα ἀπό πάσης ἀπόψεως, μέ ἐτίμησε ποικιλοτρόπως, ἀξιώσας με μάλιστα καί τοῦ ἀνωτάτου ἀξιώματος τῆς Ἀρχιερωσύνης. Ἄς εἶναι εὐλογημένον καί δοξασμένον τό Πανάγιον Ὄνομά Του εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

β) Εὐχαριστῶ ἐπίσης τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Σωτήρ», τήν μητέρα καί τροφόν μου, εἰς τά σπλάγχνα τῆς ὁποίας ἐγαλουχήθην πνευματικῶς , διά τήν ὅλην της πνευματικήν βοήθειαν καί στοργήν πρός τό πρόσωπόν μου, μάλιστα δέ κατά τάς ἡμέρας τῆς ἀσθενείας μου.

γ) Εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου τούς πολυτίμους συνεργάτας, πού μοῦ ἐχάρισε ὁ Θεός εἰς τήν Ἐπαρχίαν μου, τόσον τούς κληρικούς, ὅσον καί τούς λαϊκούς , καθώς ἐπίσης καί τάς εὐσεβεστάτας συνεργάτιδας εἰς τό ἔργον τῆς Ἱεραποστολῆς, τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ κ.λ.π. Ἰδιαίτερα θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ εἰς τήν θυσίαν καί τήν αὐταπάρνησιν πού ἔδειξαν οἱ ἀρχιμ. π. Ἀνδρέας Τρεμπέλας , π. Θεόδωρος Διαμάντης, π. Κοσμᾶς Σιῶζος, π. Νικόλαος Χατζηνικολάου, π. Χριστόδουλος Δεληγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος καί ψυχή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ διάκονος Ἰωήλ Κωνστάνταρος, ὡς καί ὁ ἐκλεκτός μας ὁδηγός Λεωνίδας Νικολάου.

Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω τά ἐθυσίασαν ὅλα καί ἦλθαν διά νά μείνουν κοντά μου καί νά ἐργασθοῦν μετά πάσης αὐταπαρνήσεως καί ἀφοσιώσεως εἰς τό πρόσωπόν μου. Τό αὐτό ἔπραξαν καί αἱ ἐκλεκταί μας συνεργάτιδες καθηγήτριες διδασκάλισσες κ.λ.π.

Ὁ Κύριος νά τούς εὐλογήσῃ ὅλους καί νά ἀνταμείψῃ ἐπί γῆς καί ἐν οὐρανοῖς τήν θυσίαν τους αὐτήν καί αὐταπάρνησιν.

δ) Θά ἦτο παράλειψις νά μήν εὐχαριστήσω καί ὅλους τούς ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχίας μου καί τόν πιστόν λαόν της, καί διά τήν ἀγάπην τους τήν θερμήν, ἀλλά καί διά τήν ἀκούραστον καί ὁλοπρόθυμον συμπαράστασίν τους στίς δύσκολες ἡμέρες πού ἐπεράσαμε.

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ε) Πολλήν δέ εὐγνωμοσύνην αἰσθάνομαι καί πρός τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Βορ/κοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.), καθώς καί πρός τά ἡρωϊκά παλληκάρια τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. , μέ τήν συνεργασίαν τῶν ὁποίων ἐβοηθήσαμε εἰς τήν προώθησιν τοῦ Βορ/κοῦ θέματος.

στ) Τί δέ νά εἴπω διά τούς προσφιλεῖς μου ἀδελφούς καί πονεμένους Βορειοηπειρώτες, τούς ὁποίους τόσον πολύ ἠγάπησα καί ἠγωνίσθην μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις , διά τά δικαιώματά τους ; Λυποῦμαι μόνον πικρά, διότι τό ἐπίσημον κράτος δέν ἔδειξε τό ἁρμόζον ἐνδιαφέρον, ὁπότε τά πράγματα θά ἦσαν σήμερα πολύ καλύτερα εἰς τήν πολυπαθῆ Β. Ἤπειρον. Πάντως, παρακαλῶ τούς ἀδελφούς Βορ/τες νά μείνουν στόν τόπο τους καί νά συνεχίσουν ἑνωμένοι καί μονοιασμένοι τόν Ἀγῶνα τους διά τήν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμάτων τους. «Ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει». Ἐγώ δέ ταπεινῶς θά προσεύχωμαι ὑπέρ τοῦ Λυτρωμοῦ των.

ζ) Ἡ θητεία μου εἰς Ἰωάννινα ὡς Ἱεροκήρυκος ἀποτελεῖ τήν ὡραιοτέραν ἐποχήν τῆς ζωῆς μου. Εὐχαριστῶ φίλους, συνεργάτας καθώς καί ὅλον τόν Γενναῖον Ἠπειρωτικόν λαόν διά τήν ἀγάπην τους καί τήν ἐκτίμησίν τους.

η) Ζητῶ , τώρα, συγγνώμην ἀπό ὅλους, ὅσους ἐλύπησα ἤ ἐπίκρανα καθ’ οἱονδήποτε τρόπον. Παρέχω δέ καί ἐγώ τήν ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας μου συγχώρησιν εἰς ὅσους, ἄθελά τους, μέ ἐλύπησαν καί μάλιστα ἐξ αἰτίας τοῦ ἐθνικοῦ θέματος τῆς Β. Ἠπείρου. Τώρα, ἀσφαλῶς, ὅπως ἐξελίχθησαν τά πράγματα, ὅλοι, ὑποθέτω, θά ἀντελήφθησαν τήν ἁγνότητα τῶν προθέσεών μου.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
θ) Περιουσιακά στοιχεῖα : Περιουσίαν ἀτομικήν κινητήν ἤ ἀκίνητον δέν ἔχω νά ἀφήσω.Οὔτε ἐκληρονόμησα , οὔτε ἀπέκτησα μέ τήν Ἱερωσύνην μου. Ὅ, τι χρήματα εὑρεθοῦν εἰς τό γραφεῖον μου, γνωρίζουν οἱ στενοί μου συνεργάται, ὅτι ἀνήκουν εἰς φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ι) Ὁρίζω , τέλος, τριμελῆ ἐπιτροπήν ἐκ τῶν ἀρχ/τῶν Θεοδώρου Μπεράτη, Ἀνδρέου Τρεμπέλα καί Κοσμᾶ Σιώζου, ὅπως ρυθμίσουν κατά τήν κρίσην τους τά προωπικά μου εἴδη, ἤτοι ἄμφια, βιβλία, κ.λ.π. Παρακαλῶ νά δοθοῦν ὡς ἐνθύμιον εἰς ὅλους τούς συνεργάτας μας. Ἀπό τά ἄμφια, βιλία κ.λ.π. τινά νά μείνουν καί εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν.

ια) Στούς κατά σάρκα συγγενεῖς μου ἀφήνω τήν εὐχήν μου καί τήν ἀγάπην μου. Νά εἶναι μέ τόν Χριστόν πάντοτε. Τούς εὐχαριστῶ δέ, διότι οὐδέν πρόσκομμά μοι ἐδημιούργησαν καί τήν περίοδον τῆς Ἱερατείας μου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ιβ) Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία μου νά ψαλῇ , παρακαλῶ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐν Κονίτσῃ.

Ἡ δέ ταφή μου νά λάβῃ χώραν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μολυβδοσκεπάστου ἐντός τοῦ Περιβόλου τῆς Μονῆς.

Ταῦτα εἶχα νά διατυπώσω ἐν συντομίᾳ.

Καί τώρα, Σύ Κύριέ μου, Κύριε, τόν ὁποῖον, παρά τήν ἐν γένει ἁμαρτωλότητά μου, Σέ ἠγάπησα, Γενοῦ Ἵλεως εἰς τήν ἁμαρτωλήν μου ψυχήν καί ἀξίωσόν με μετά τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ τῆς ἐπουρανίου σου Βασιλείας . Ἀμήν.

Ἐν Κονίτσῃ τῇ 27ῃ Αὐγούστου 1994

Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Σεβαστιανός

5 comments:

Ανώνυμος είπε...

Πάντως, παρακαλῶ τούς ἀδελφούς Βορ/τες νά μείνουν στόν τόπο τους καί νά συνεχίσουν ἑνωμένοι καί μονοιασμένοι τόν Ἀγῶνα τους διά τήν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμάτων τους. «Ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει». Ἐγώ δέ ταπεινῶς θά προσεύχωμαι ὑπέρ τοῦ Λυτρωμοῦ των

Λογια σοφα απο εναν ανθρωπο που αγαπησε τον τοπο μας και το λαο μας περισσοτερο απο εμας τους ιδιους.Μονο ενωμενοι μπορουμε να πετυχουμε κατι καλο για τον βορειοηπειρωτικο ελληνισμο,οποιος δεν το καταλαβαινει ειναι αξιος της μοιρας του,αλλα καθοριζει και τη μοιρα των υπολοιπων.
Για να καταλαβουμε επισης ποσο ξεδιαντροπη φαρα, απανθρωποι και ασεβεις ειμαστε απλα να σκεφτουμε ποτε εχουμε τιμησει τη μνημη του μεγαλυτερου συγχρονου αγωνιστη για τον τοπο μας.
Αξιοι της μοιρας μας.

Ανώνυμος είπε...

Epi 3 xronia kai kathe bdomada mou ekane katixitiko!!Dakrysa twra pou to diabasa!!Einai san na ton exw mprosta mou!!
Den briskete alos enas teteios !!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΖΟΥΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ,ΘΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΠΟΛΥ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ,ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ

telpiero είπε...

ali8ia.. ayta ta Agia logia ap ton Spoudeotero ANTRA k isos ap tous ligous pou exei vgalei pote auti i xora sigkinithike kaneis..? i erotisi einai pros ta amartola megalikia mas. ayta agapite v.ipiroti einai arthra, tetia na provaleis k osoi asx me ta MME oste na enimero8ei o kosmakis.. pos alios na exoun agapi gia tin patrida,ti paradigmata na exoun simera oi neoi,,,gia to pos mas klevoun oi vouleytes mas k pos tsakononte gia to pios 8a protokatsei se megali karekla..? alismonite Pimearxi mas as eisai kala opou k an eisai isos na eimaste k emeis ligoi pou se skeptomaste.. na eisai sigouros pos k emeis proseyxomaste gia sena..

drakos είπε...

Εαν είχαν πέσει αργότερα τα σύνορα ίσως ζούσε περισσότερο Αυτός ο Αγιος Ανθρωπος !!!

Δημοσίευση σχολίου