Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Οι υπάλληλοι του ΟΓΑ δεν μπορούν να ταλαιπωρούν τους συνταξιούχους του ΟΓΑ παρερμηνεύοντας ή αγνοώντας εγκυκλίους της διοίκησης του οργανισμού.


Της  Έφης Σέλλιου
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο να ζητούν ξανά απ τους συνταξιούχους του ΟΓΑ , να προσκομίσουν  φωτοτυπίες των σελίδων του διαβατηρίου, προκειμένου να δουν  το διάστημα που κάποιος κατοικεί στην Ελλάδα. Συμφώνα με την εγκύκλιο της 18-2-2011 το μόνιμο της κατοικίας κάποιου αποδεικνύεται από την κατοχή του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, άρα κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει φωτοτυπίες απ τις σελίδες του διαβατηρίου που δείχνουν τις σφραγίδες , περάν αυτών που δηλώνουν τα προσωπικά στοιχειά κάποιου.
Η εγκύκλιος αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών αγώνων και συζητήσεων με το διοικητή του ΟΓΑ και του Υφυπουργού Εργασίας και δεν έχει δικαίωμα κανένας υπάλληλος  να παρερμηνεύσει. 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 – 2 -2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ : Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 -----------------------

 ΠΡΟΣ: 1) Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ
 2) Τους υπαλλήλους των Τμημάτων
Συντάξεων Κεντρικής Υπηρεσίας
& Υποκαταστημάτων Ο.Γ.Α.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ 1/2011
ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με τη συνταξιοδότηση
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων Ομογενών».

I.Στα πλαίσια του νέου τρόπου πληρωμής όλων των παροχών του ΟΓΑ μέσω τραπεζικού
λογαριασμού καθώς και την ανάγκη επικαιροποίησης του Μητρώου Συνταξιούχων του ΟΓΑ
διενεργείται απογραφή και έλεγχος όλων των συνταξιούχων μας.
II. Υπάρχουν περιπτώσεις, που κατά την εξέταση αιτήσεων ομογενών ανασφαλίστων υπερηλίκων
από την Αλβανία, προκύπτουν αμφιβολίες αν τα πρόσωπα αυτά είναι πράγματι Έλληνες το
γένος και αν το Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, που διαθέτουν, έχει εκδοθεί με την προσκόμιση
γνήσιων πιστοποιητικών.
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να γίνει επανέλεγχος των συνταξιούχων της κατηγορίας
αυτής.
Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού θα κληθούν οι δικαιούχοι να καταθέσουν στον Ανταποκριτή
μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως που έχει εκδοθεί πρόσφατα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.
3) Επικυρωμένο αντίγραφο των σελίδων του Βιομετρικού Αλβανικού Διαβατηρίου με τα
προσωπικά τους στοιχεία.
4) Επικυρωμένο αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας (Karta identiteti) η έκδοση της
οποίας έχει αρχίσει από το καλοκαίρι του 2009.
5)Βεβαίωση από το ΙΚΑ Αλβανίας (Κεντρικό Υποκατάστημα Τιράνων), αρμοδίως
επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, όπου θα αναφέρεται οπωσδήποτε το ποσό της
σύνταξης που λαμβάνουν ή υπεύθυνη δήλωσή τους, όπου θα αναφέρεται το ποσό της
σύνταξής τους.
Βεβαιώσεις περί μη είσπραξης της σύνταξης (π.χ. λόγω αποποίησης) δεν λαμβάνονται
υπόψη από τον ΟΓΑ ως αποδεικτικά στοιχεία μη συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι όλοι
ανεξαιρέτως συνταξιοδοτούνται από την Αλβανία και δεν έχουν δικαίωμα παραίτησης
από τη σύνταξη αυτή.
6)Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και ο
Α.Μ.Κ.Α.τους, τόσο των ιδίων όσο και του/της συζύγου τους εφόσον είναι έγγαμοι και ο/η
σύζυγός τους είναι 65 ετών και άνω.
Αν τα στοιχεία αυτά αναγράφονται, όσον αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο, στο άνω δεξιό
μέρος της επιστολής που στάλθηκε από τον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν εκ νέου,
πρέπει όμως απαραίτητα να γνωστοποιηθούν για τον/την σύζυγο, εφόσον υπάρχει και είναι
άνω των 65 ετών.
7) Αντίγραφο της σχετικής επιστολής που εστάλη από τον ΟΓΑ..
Η υποβολή του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση
της συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση συνολικά των δικαιολογητικών με αριθμό 1, 3 και 4
ενδυναμώνει σημαντικά την εγκυρότητά τους και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατάθεσης
πλαστών εγγράφων, καθώς για την παραλαβή τους χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά
αποτυπώματα.
III.Η σχετική επιστολή στους συνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες θα σταλεί από την
Κεντρική Υπηρεσία και θα κληθούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω των
Ανταποκριτών ΟΓΑ του τόπου μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας τους οι ίδιοι ή πρόσωπο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.
IV.Η Μηχανογραφική Υπηρεσία του ΟΓΑ έχει σχεδιάσει ειδική δικτυακή εφαρμογή στην
ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr Επιλογή : ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ), μέσω της οποίας θα
καταχωρηθούν από τους Ανταποκριτές τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή και καταχώρηση των στοιχείων στην
εφαρμογή καθώς και οδηγίες χρήσης βρίσκονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων στην ιστοσελίδα οι Ανταποκριτές παρακαλούνται να
αποστείλουν στις Υπηρεσίες Συντάξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή του αρμοδίου
κατά περίπτωση Υποκαταστήματος τα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από το ειδικό
διαβιβαστικό έγγραφο που θα εκτυπώνεται μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του με αριθμό 7 θα πρέπει να επισυνάπτονται στο εξής
και σε κάθε νέα αίτηση υποβολής δικαιολογητικών χορήγησης σύνταξης ανασφάλιστου
υπερήλικα ομογενούς από την Αλβανία.
Στα άτομα που θα προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, για τον έλεγχο της μόνιμης
κατοικίας τους στην Ελλάδα θα λαμβάνεται υπόψη, ως αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς, που χορηγείται στα πρόσωπα αυτά από την Υπηρεσία Αλλοδαπών.
Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι στο εξής σε κάθε νέα αίτηση για χορήγηση συνταξιοδοτικής
παροχής θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού
που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ. του αιτούντα, όπου θα κατατίθεται η σχετική παροχή.
Εσωτερική Διανομή:
 - Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο κ. Υποδιοικητή
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
- Γενική Δ/νση Ασφάλισης
- Κλάδο Ι΄
- Κλάδο Α΄
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

Αρχή φόρμας

18 comments:

Ανώνυμος είπε...

eipe kaneis tipota gia thn syntrofisa efi;

Ο ΑΘΩΟΣ είπε...

Αχ Εφυ, Καλό αυτό που κάνεις, αλλά μοιάζει λίγο πολύ με τον Πιλάτο. Στην προσπάθειά σου να ενημερώσεις τους κακομοίρηδες παρήλικες του χώρου μας για τα δικαιώματά τους και καλά κάνεις, ευθύς αμέσως αποκαλύπτεις το θεσμικό κενό που υπάρχει για την προστασία αυτών. Και είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της οποίας είσαι.
Αυτή η ηγεσία, μοιράδι της οποίας είσαι, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ ούτε ουσιαστικά, ούτε συστηματικά, ούτε αποφασιστικά για την τύχη των δικών μας ανθρώπων, της τρίτης γενιάς που αποτελούν τώρα τους φύλακες αυτού του τόπου που λέγεται Βόρειος Ήπειρος.
Δεν ενδιαφέρθηκε ώστε οι Βορειοηπειρώτες να έχουν μια επίσημη θεσμική, νομική αντιμετώπιση, τουλάχιστον από την Ελλάδα, διότι η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θέλει ανθρώπους έρμαιους, απροστάτευτους, ταλαίπωρους, για να είναι εύκολα ευάλωτοι στη δίνη της εξουσίας, για να μπορεί να διασφαλίζει εύκολα η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τη θέση της.
Όχι μόνο που δεν διέπραξε αυτό που αρμόζει αλλά απεναντίας. Κάθε φορά που έχει ανάγκη για την στήριξη του καθενός, τον απειλεί ότι αν δεν στηρίξει τις αποφάσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα του κόψει τη σύνταξη του ΟΓΑ....!!! Κατανοητό λοιπόν το δράμα που ζουν οι παρήλικες μας για κάποια Ευρώ τα οποία έτσι κι αλλιώς αποτελούν για την πλειοψηφία τεκμήριο και δείγμα ζωής.
Προσωπικά καλά κάνεις Έφυ, αλλά ούτε μισή συνείδηση δεν μπορείς να έχεις ήσυχη. Αυτό που κάνεις εσύ, έπρεπε να το κάνει τρανταχτά η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τουλάχιστον με την ίδια δύναμη όπως έκανε όταν απειλούσε τους συνταξιούχους ότι αν πάνε να απογραφούν θα τους κόψουν τις συντάξεις, αν δεν ψηφίσουν ΟΜΟΝΟΙΑ θα τους κόψουν τις συντάξεις, αν...... θα τους κόψουν τις συντάξεις.
Και οι παρήλικες μας που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει πολιτική εξουσία ξέρουν τι μπορεί να πάθουν. Ήδη πολλοί γέροντες το δοκίμασαν.
Υπάρχει και άλλη όμως εμπειρία. Οι δάσκαλοί μας, οι οποίοι πρώτοι αφαίρεσαν την στήριξη προς την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ την πλήρωσαν. Τους αφαιρέθηκε με πρόταση της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ το επίδομα από το ελληνικό κράτος.
Το δοκίμασαν και οι Έλληνες φοιτητές στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου/ Με την ανοχή και την υπόδειξη της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έχασαν εκείνη την μικρή υποτροφία των χιλίων Ευρώ ετησίως.
Αυτά προς το παρόν Εφη ή Έφυ

Ανώνυμος είπε...

exei adynamia stis syntakseis kai tous syntaksiouxous i parataksi tis

Lazaros είπε...

χαχαχαχα
και έλεγα θα πέσουν πάλι πάνω της, δεν θα πέσουν
Τελικά πέσανε

ΕΦΗ είπε...

δεν θελω να σας στεναχωρησω αλλα νομιζω πως το που πηγατε την κουβεντα ειναι απλα μικροτητα. Ενας οικογενειακος φιλος ζητησε τη βοηθεια μου, εψαξα και βρηκα την εγκυκλιο και θεωρησα οτι πρεπει να δημοσιευτει ωστε να γνωριζουν οι γονεις σας και οι παππουδες ποιος ειναι ο νομος. Οσο και αν εχω στοιχεια και επιχειρηματα, δεν θα παω την κουβεντα στην πολιτικη κοντρα, για ακομα μια φορα. Καλη συνεχεια.

ΒΕΛΙΑΧΟΒΟ Β ΗΠΕΙΡΟΣ είπε...

Βορειοηπειρώτη- διόρθωσε:

Της Έφης Σέλλιου και όχι της Έφη Σέλλιου.

Ανώνυμος είπε...

syntrofissa Efi...
Mikrotita alla kyriws apanthrwpia einai otan esy kai oi aloi syntrofoi tis dikis soy klikas, metaxeirizeste tin adynamia twn yperilikwn papoydwn kai giagiadwn mas,kai toys tromazete kathe fora pou exoume ekloges...o athwos mia xara sta leei,...............(αφαιρέθηκε).......... !!

Ανώνυμος είπε...

re efoula mou afou i syntrofoi tis omonoias i eparxoi mas pigenan ston oga kai karfonan ta gerontakia i mhpos den to ksereis;

Ανώνυμος είπε...

Η Εφη πλέον δεν έχει άλλη δύναμη να ασχοληθεί πολιτικά, ούτε να υπερασπιστεί την ΟΜΟΝΟΙΑ διότι φοβάται μήπως πάρει όλες τις ευθύνες πάνω της και επειδή οι αμαρτίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τα γεροντάκια είναι ασήκωτες και θα τη βαρύνουν περισσότερο από τρεις γενιές

Ανώνυμος είπε...

Μια Χαρα μπορω να υπερασπιστώ την ΟΜΌΝΟΙΑ και το έργο της. Άλλωστε ακόμα και αυτή η εγκύκλιος έργο της ΟΜΌΝΟΙΑΣ και των στελεχών της είναι, μετα απο πολύμηνες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ποιος απ ολους εσάς ενδιαφέρθηκε για τα γεροντια , ποιο απ τα στελέχη που υπερασπιζεστε διεκδίκησαν οτιδήποτε; Κανεις. Αντιθέτως κάποιοι απ αυτούς συνεργάζονται με πολύ μεγάλη ευκολία με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να τους πούνε τι στοιχεία χρειάζονται για να διαπιστώσει κανεις ποσά λεφτά παίρνει κάποιος στην Αλβανία . Αυτα τα όργανα του Αλβανικού κράτους είναι που συνεργάστηκαν με τον ΟΓΑ και το Υπουργείο εργασίας για να τους πουν για τα identiteti και τα βιομετρικα διαβατήρια. Όσον αφορά τους εκβιασμούς για τις συντάξεις, αυτο δεν είναι πολιτικό θέμα, είναι θέμα του κατα πόσο κάποιος σέβεται τον εαυτό του. Και μην προσπαθείτε να το χρεώσεις στην ΟΜΌΝΟΙΑ γιατί πολλοί δικοί σας το έκαναν στις εκλογές και ο κόσμος που σας διαβάζει το ξέρει πολυ καλά. Καμία ΟΜΌΝΟΙΑ και κανένα mega δεν μπορει να χρεωθεί το καραγκιοζηλικι κάποιων. Ο λόγος όμως που είπα ότι δεν θα αντιπαράθεση πολιτικά είναι γιατί δεν αφορά το θέμα. Είναι πραγματικά πολυ μικρό για κάποιον να βρισκει ευκαιρία ακόμα και αν μιλάει κάποιος για τον καιρο να βγάλει τη χολή του. Ας πούμε πως μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα για τους γέρους μας χωρίς να τους αναγκάσουμε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ας πούμε πως μπορούμε όλοι μαζί να λυσουμε το θέμα της παραπληροφόρησης και της παρερμηνείας του νόμου απο κάποιους αστείους υπαλλήλους , ας βρούμε έναν τροπο να μάθουν οι παππούδες μας μέσα απο μας το ποια είναι α δικαιώματα τους και τι έχουν δικαίωμα να τους ζητάνε και τι όχι. Αυτο το νόημα είχε η δημοσίευση. Αν συνεχιστεί αυτή η κουβέντα και δεν ενδιαφέρει κανέναν σας, παρακαλώ πολύ το Βορειοηπειρωτη να το κατεβάσει.
Εφη

Ανώνυμος είπε...

Ρε Εφη Σοβαρέψου λίγο. Αφού υπάρχουν υπογεγραμμένα χαρτιά από το Ντούλε με απειλές στις εκλογές.
Αλλά για να τελειώνει το παραμύθι του φαύλου κύκλου των κατηγοριών, βγάλε εσύ που έχει τα χαρτιά και πες τι έκαμε συγκεκριμένα η ΟΜΟΝΟΙΑ, γιατί αν πούμε ότι ξέρει ο κόσμος ποιος έκανε τη βουλτιά, που λένε και στο χωριό μας, είναι χαμένη από χέρι οι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Όπως και παλιότερα σου έχουν γράψει. Είσαι πραγματικό στέλεχος δημαγωγίας και προπαγάνδας. Ο Χοτζα θα σε είχε πρώτη και στην κορυφή.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 12.41 η εγκύκλιος σου είναι χρήσιμη ή όχι; Θα τη δώσεις σε κανά παππουλη που τον ταλαιπωρούν ή το πατριωτικό σου έργο τελειωνει στο να ασχολείσαι με την Εφη;

Ανώνυμος είπε...

an den ipirhe o megalos arhigos mas qe i sintrofissa Efi , ayti i engjiklios den tha evjene pote . ipirhane qe kapioi apo mas pu pigan sto dieythindi tu oga kai ta kanan skata afou tu ipan na elegxei tus vorioipirotes me ta qenurjia diavatiria qe na rotaei tus eparhus alla o megallos arhigos mas ta esiakse olla ! zito i socialisti1i Omonoia mas! Zito o vangjelis mas!
me sevas panta kasteros socialistis!

Ανώνυμος είπε...

Έφηο 12.41 είμαι. Άκου, μη δίνεις τόσο πολύ σημασία στον εαυτόν σου, δίνοντας μου "δήθεν" πατριωτικό ρόλο. Το ρόλο αυτό δεν τον διεκδικώ ασχολούμενος μαζί σου. Αλίμονο! Επίσης λέγοντας την άποψή μου δεν διεκδικώ πατριωτικό ρόλο. (Μετά που αφήνει περιθώρια πατριωτικού ρόλο σε άλλον η ΟΜΟΝΟΙΑ και εσύ!!!)
Ούτε μη ζητάς απολαβές από τη χειρονομία αυτή. Δλδ την δημοσίευση της εγκυκλίου Την εγκύκλιο την έχει κάθε υπηρεσία ΟΓΑ και δεν την εφαρμόζει. Ας πάει ο ποιο απαιτητικός παρήλικας Βορειοηπειρώτης με την εγκύκλιο αυτή στο χέρι. Θα τον διώξουν, ίσως με τον πιο απαίσιο τρόπο. Και έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές. Και συμβαίνει έτσι επειδή στους κυρίους αυτούς του ΟΓΑ, δεν επιβλήθηκε ποτέ η πολιτική στήριξη προς τους ομογενείς μας από έναν βορειοηπειρωτικό θεσμό. Κι αυτός ο θεσμός είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ. Συμβαίνει το αντίθετο διότι οι υπηρεσίες του ΟΓΑ γνωρίζουν ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ χρησιμοποιεί τη σύνταξη του ΟΓΑ ως μέσο πολιτικού εκβιασμού προς τους βορειοηπειρώτες, ή και πηγαίνει και καρφώνει στα γραφεία του ΟΓΑ, όποιον θεωρεί αντίπαλο. Αυτό το τελευταίο, δυστυχώς, δεν το κάνει μόνο η ΟΜΟΝΟΙΑ.
Έτσι έχουν τα πράγματα Έφη. Αν θέλεις να βοηθήσεις βοήθα μέσω του πολιτικού φορέα που υπηρασππιζεσαι με δημαγωγία και άσε αυτούς τους λεονταρισμούς σε κανένα άλλο...

Ανώνυμος είπε...

Εγω ένα έχω να πω.... Να ψοφησει το γομαρι του γειτονα..

Ανώνυμος είπε...

καλά..... να ψοφήσει!!

Ανώνυμος είπε...

Το γομάρι κιαν ψωφίσει δε γλυτώνουμε την κρίση.

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΠΩΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΙΞΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΦΗ ΣΑΣ ??

Δημοσίευση σχολίου