Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Α. Ασημακοπούλου: Ο νόμος που καταργεί τις συντάξεις των βορειοηπειρωτών είναι σκληρός και χρήζει επανεξέτασηςΤι απάντησε στην ερώτηση της στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας
Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας σε ερώτησή της σχετικά με τις συντάξεις ΟΓΑ των ομογενών από τη Βόρεια Ήπειρο, η βουλευτής Ιωαννίνων κ. Άννα Ασημακοπούλου χαρακτήρισε «σκληρό» το νέο πλαίσιο συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων υπερηλίκων. 
Η κ. Ασημακοπούλου σχολίασε πως η απόδειξη της 20ετούς παραμονής των ομογενών μας από τη Βόρεια Ήπειρο στην Ελλάδα καθίσταται δύσκολη και εξαιτίας αυτής της προϋπόθεσης ταλαιπωρούνται άδικα αρκετοί υπερήλικες Βορειοηπειρώτες στην περιοχή μας. 
Σύμφωνα με τη βουλευτή, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας μας, το πλαίσιο «χρήζει επανεξέτασης» με γνώμονα
την κατανόηση για τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων.

Απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στην ερώτηση της Άννας Ασημακοπούλου σχετικά με τις συντάξεις ΟΓΑ ομογενών από την Αλβανία
ΘΕΜΑ: « Συντάξεις ΟΓΑ Ομογενών από την Αλβανία »
ΣΧΕΤ: α) Ερώτηση Βουλής αρ.πρωτ. 5801/14.01.2013
β)το με αριθμ.πρωτ. 6156/4.02.13 έγγραφο του ΟΓΑ
Σε απάντηση της αρ.πρωτ. 5801/14.01.2013 Ερώτησης Βουλής, που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κ. Άννα Μισέλ - Ασημακοπούλου, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο του ΟΓΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ ΑΪ128/12.10.1982), ο ΟΓΑ ως εντολοδόχος Ειδικού Λογαριασμού, χορηγούσε σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα και περίθαλψη σε υπερήλικα, ανασφάλιστα, οικονομικά αδύναμα, άτομα, Έλληνες ή ομογενείς, εφόσον, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα, δεν ελάμβαναν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, σε περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εάν επρόκειτο:
α) για σύνταξη μικρότερη από το ποσό της βασικής σύνταξης (σύνταξης χωρίς εισφορές) που χορηγεί ο ΟΓΑ (ν. 4169/1961).
β) για βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, εσωτερικού ή εξωτερικού.
Επίσης το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά τους, από οποιαδήποτε πηγή, των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων, δεν έπρεπε να υπερβαίνει το ύψος των ετήσιων συνταξιοδοτικών παροχών βασικής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη, ή το αγροτικό ζευγάρι, αντίστοιχα. Το ποσό αυτό, για το έτος 2012, ανερχόταν σε 5.040 ευρώ και 10.080 ευρώ, αντίστοιχα.
Ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση της ανωτέρω παροχής σε ομογενείς με χώρα καταγωγής την Αλβανία δεν υπήρχαν.
2. Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α/222/12.11.12) έγινε ανασχεδιασμός του πλαισίου συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων υπερηλίκων και από 1-1-2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων χορηγείται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν συμπληρώσει το 67° έτος της ηλικίας τους.
β) δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού και, σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγος τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος, του άρθρ. 4 του ν. 4169/1961 (βασική σύνταξη).
γ) διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
δ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ, ή στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Ο νόμος όρισε ότι, οι εκκρεμείς αιτήσεις καθώς και αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 31-12-2012 κρίνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός του ορίου ηλικίας που ορίζεται το 65° έτος.
Επίσης, προβλέπει ότι με τα κριτήρια που ορίζονται σε περιπτώσεις β έως και δ'ανωτέρω επανακρίνονται από 1-1-2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.
Στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχους λαμβάνει σύνταξη από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διακόπτεται η σύνταξη.
3. Από τον ΟΓΑ άρχισαν να αποστέλλονται στις αρχές Φεβρουάριου προσωπικές επιστολές προς τους λαμβάνοντες την παροχή, με τις οποίες ενημερώνονται για τα νέα κριτήρια.
Στην περίπτωση συνταξιούχων ανασφάλιστων υπερηλίκων που δεν δικαιούνται σύνταξη, καλούνται να καταθέσουν δικαιολογητικά (που να το αποδεικνύουν) αλλά και προκειμένου να ελεγχθεί αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου για να συνεχιστεί η χορήγηση της σύνταξής τους.
4. Όσον αφορά στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την ψήφιση του ν. 4093/12-11-2012 σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
α) Ο Οργανισμός στα πλαίσια ελέγχου των συνταξιοδοτικών του παροχών διενήργησε το έτος 2011 απογραφή - έλεγχο των συνταξιούχων ανασφάλιστων υπερηλίκων, ομογενών από την Αλβανία. Για τον έλεγχο αυτό ζητήθηκε με προσωπική επιστολή στους δικαιούχους να υποβάλλουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Μέσω της διαδικασίας αυτής διαπιστώθηκε ότι 3.140 δεν είχαν τις προϋποθέσεις συνέχισης χορήγησης της σύνταξης και έγινε οριστική διακοπή της.
Επίσης 1.200 περίπου δεν παρουσιάστηκαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν και η σύνταξή τους έχει ανασταλεί από 1 -9-2011.
β) Σύμφωνα με την ισχύουσα περί ΟΓΑ νομοθεσία (Π.Δ. 78/1998) αν από πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία του Οργανισμού παρέχονται ισχυρές ενδείξεις ότι ο συνταξιούχος δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη συνέχιση καταβολής της σύνταξής του, αναστέλλεται η χορήγησή της και ταυτόχρονα διενεργείται έλεγχος προκειμένου να κριθεί αν συντρέχουν ή όχι οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επαναχορήγησή της.
Τέτοια στοιχεία είναι αναφορές από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ από γραφεία κίνησης νοσοκομείων κ.λ.π.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Περ/κού Υποκ/τος Ηπείρου του ΟΓΑ οι περισσότεροι έλεγχοι αφορούσαν στη μόνιμη ή όχι διαμονή στην Ελλάδα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου εξαρτάται κυρίως από την ανταπόκριση του ενδιαφερομένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι καθυστερούν να απαντήσουν στις αλληλογραφίες ή επιστρέφονται αυτές, με ένδειξη των ΕΛ.Τ.Α, ότι δεν διαμένει στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ως τόπος κατοικίας.
Ειδικότερα, για το έτος 2012 έγιναν 40 διακοπές συνταξιοδότησης και 43 υποθέσεις εκκρεμούν στο στάδιο έκδοσης της απόφασης, μετά από ακρόαση.

Ο Υπουργός
Ιωάννης Βρούτσης

9 comments:

Ανώνυμος είπε...

Σχεδόν από όλους όσους προσπαθούν να μας συμπαρασταθούν (και τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας) επιχειρείται να αναδειχθεί η Εθνική Πτυχή του Ζητήματος της Διακοπής των συντάξεων των Β/Η.
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟ.
Το λέω αυτό διότι σαν σήμερα, πριν από 99 Χρόνια, η Ελληνική Κυβέρνηση, εκτελώντας τις εντολές της «Τρόικας» της Εποχής, «υποχρεώθηκε» να δει την Βόρειο Ήπειρο ως «ισοδύναμο» για να σώσει τα υπόλοιπα ελληνικά εδάφη…
Και δυστυχώς έως και σήμερα, παρά την μεγάλη προσφορά του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, αυτό δεν έχει αλλάξει.
Το αποδεικνύει περίτρανα η Τρικομματική!!! Κυβέρνηση (με Πρωθυπουργό ίσως τον πιο αγαπητό πολιτικό για την πλειοψηφία των Ελλήνων Β/Η).
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι ο κ. Στουρνάρας (και όσοι του το επιτρέπουν), με το Πρόσχημα!!! της Τρόικας δεν «δύναται» να δει την Εθνική Βλάβη που προκαλεί κάνοντας προσθαφαιρέσεις και ανακαλύπτοντας «ισοδύναμα».
Αντιπαρέρχομαι λοιπόν (μετά λύπης και οργής) την Εθνική Πτυχή του Ζητήματος και επισημάνω κάποιες άλλες απλές (μα πιστεύω καθόλου ασήμαντες) πτυχές του θέματος:
1. Πως είναι δυνατόν κάποιος που έχει καταστεί συνταξιούχος νομίμως εδώ και 1 έως 10 χρόνια (περίπου) να απολέσει την ιδιότητα αυτή με διάφορα «τεχνάσματα» εκ των υστέρων;
2. Πως είναι δυνατόν (και βάσει ποιας λογικής πέραν αυτής των «ισοδύναμων» του κ. Στουρνάρα) να ζητείται από τους Έλληνες Β/Η (έχοντας υπόψη ότι οφείλουν να είναι ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!! με Ε.Δ.Τ.Ο. ή - τόσο το χειρότερο – με ελληνική ταυτότητα) να ζήσουν με 50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ, την στιγμή που για κάθε Έλληνα ή Ευρωπαίο κάτοικο στην Ελλάδα διασφαλίζεται το ελάχιστο ποσό διαβίωσης των 330 ΕΥΡΩ (εφόσον δεν υπάρχει εισόδημα από άλλη πηγή και στους ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ, άρα 2 x 330=660);
3. Πως είναι δυνατόν να αγνοείται το γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα των Συνταξιούχων Βορειοηπειρωτών έχουν αρκετά ένσημα (από 2000 - 4500) δυστυχώς χωρίς να καταφέρουν να συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό προς συνταξιοδότηση (λόγω των γνωστών αντικειμενικών δυσκολιών για εύρεση εργασίας με ασφάλιση και λόγω της άφιξης στην Ελλάδα σε μεγάλη ηλικία);
Στο ερώτημα τί γίνεται με αυτά τα ένσημα οι ανεύθυνοι υπεύθυνοι απαντούν μετά μεγάλης ευκολίας, δεν υπάρχει Διμερής Σύμβαση με την Αλβανία!!!
Στην απαίτηση του ΟΓΑ για το αν λαμβάνει κάποιος την (αστεία) σύνταξη των 50 ευρώ δεν τίθεται θέμα Διμερής Σύμβασης, ότι μας βολεύει δηλαδή, αρκεί να «βγουν τα νούμερα» του Στουρνάρα!!!!!

Μετά από 20 χρόνια η Ελληνική Πολιτεία την στιγμή που, μετά κόπων και βασάνων, εκπληρώνει την πολυπόθητη επιθυμία των Β/Η απονέμοντας την Ελληνική Ιθαγένεια τους στερεί το βασικό, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ (ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ) ΖΩΗ!

Στα ανωτέρω ερωτήματα οφείλουν να δώσουν ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ οι κκ. Βρούτσης, Στουρνάρας και όσοι υποτίθεται «κόπτονται» για τον Ελληνισμό της Β/Η αλλά ή «άσπλαχνη» Τρόικα δεν τους το επιτρέπει.
ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΗ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ!!!!!!

Ρ.Σ.

Lazaros είπε...

http://www.asimakopoulou.gr

Ουτε αυτη διαβασε τι ψήφησε

Ανώνυμος είπε...

As kanoume to nomo malako na min ponaei loipon! Ayth einai i protasi?
Eleos

Ανώνυμος είπε...

efoson ipan afti afta pou thelan .na poume kai emis afta pou prepi na akousoun.afto me tin katikia einai mia megali dikeologia gia ton oga,prin apo tria hronia metakomisa me tous gonis mou apo tin igomenitsa stin kentriki ellada ,to proto pragma pou kaname itan na pame ston antopokriti tou oga na alaksoume tin diefnisi,ola kala mehri edo .mas ipan oti gia dio mines i sintaksi tha pai stin pala diefnisi kai an ehoyme kapion sikgeni na pai gia na tin ispraksi to tahtopiisame kai afto,ta tria hronia perasane kai i diefnisi den ehi alaksi i alilografia sinehizi kai pai stin palia defnisi,gia na min sas kourazo kaname teseris fores etisi gia tin alagi sta tria hronia kai ti mia fora tin etisi pigame sta kentrika grafia tou oga stin athina kai tin kaname giati fovithikan i diki mou mi tous kopsoun ti sintaksi.tous rotisame giati den ehi gini i alagi tis diefnisis toso kairo kai mas ipan oti den ehoume ipalilous .afto pou thelo na po einai oti poli borioipirotes ehoun alaksi periohi kai sigoura simbeni to idio !ala gia aftous tous pseftes tou oga einai mia poli kali dikeologia pigame sto spiti kai den vrikame kanenan,den lene oti ta teleftea hronia den ehoume kani tin alagi diefnisis se kanenan apo aftous . ta simberasmata dikasas. kopikan i sintaksis i akoma na gini . afta den ta lei omos odikitis lei afta pou tou ipan na pi!

Ανώνυμος είπε...

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ.ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ ΤΗΣ Ν.Δ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ Κ. ΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΣΠΡΑ ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑΝ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΤΕΥΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ.

Ανώνυμος είπε...

ti na sou kanei i asimakopoullou kai o kathe allos otan emeis imaste shedhon nekroi.
to opio provlima linete me ti diki mas parousia kai ohi me tin opia paremvasi tritou i opia kallos ginete. as tin pisoume emeis na kanei kati parapano.
$$$$$.

Ανώνυμος είπε...

To mono pou ekananan toso kero einai ,pos na broun tropo na tis kopsoun kai diafores dikeologies! fanike i anthropi afti palepsane gia na tis kopsoun!!!

Ανώνυμος είπε...

an telika den kopoun ti tha lete;
i tha fate ti gllosa sas.
ean den mporite na kanete kati ektos apo to na sholiazete, ine protimoteri i siopi. afiste aftous pou thelloun kai mporoun kai agonizonte na allaksoun ta pragmata na paraksoun kapio i kapia apotelesmata. sas diaveveono oti tipota den ine oristiko kai tha dhothi lisi pou tha anakufisi ta gerontia kai olous mas.
den anaferome onomastika dioti den me endhiaferi i provoli alla to na ime hrisimos oso mporo kai apofevgo etsi na gino stohos gia to konto kai makri tou kathenos.
kai kati akoma tin ka asimakopoullou den tin ksero, theoro omos pos ine fronimo ena elahisto efharisto gia tis opies enegies tis.

Ανώνυμος είπε...

den ipame kai tipota ,ipame afta pou kanane.makari na ipirhan kai ali san tin kiria asimakopoulou. kai kolos lei o filos mas gia ta sholia. einai aganaktismenos o kosmos kai ginete olo afto.

Δημοσίευση σχολίου