Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών, κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. δ/νση:Σταδίου 31, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας:105 59
Πληροφορίες:Αικ. Ουλή (Διευθύντρια)
213 136 1712
Χρ. Σαριτζόγλου (Τμηματάρχης)
213 136 1692
Ε. Πραδάν (Εισηγήτρια)
213 136 1679
Fax:213 136 1603
Ηλεκ. ταχυδ.:omogen@ypes.gr

Εγκύκλιος αρ. 52

Αθήνα, 13/12/2012
Αρ. πρωτ. Φ.130181/34405
 
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010

Σχετ.: (α) H εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 8 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (υπ’αρ. πρωτ.Φ.130181/29365/28.5.2010 έγγραφο) (β) Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.82215/27993/4-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας (ερωτηματολόγιο)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23 του ν.3838/2010, κρίνεται αναγκαία η παροχή νεότερων οδηγιών που έχουν ως σκοπό την τήρηση ενός ενιαίου πλαισίου κανόνων, διαδικασιών και ειδικότερων χειρισμών (όταν απαιτείται), από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.3838/2010, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών1 και είναι τα εξής:

1. Αίτηση πολιτογράφησης

Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται (χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή δήλωσης πολιτογράφησης) στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου υπάγεται ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αιτούντος. Η αίτηση θεωρείται αποδεκτή όταν συμπληρώνεται με ελληνικούς χαρακτήρες ως προς όλα τα πεδία της, με ειδική μέριμνα ως προς τη συμπλήρωση των πεδίων που αναφέρονται στις πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (στοιχεία τέκνων), τη διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και την ύπαρξη εκκρεμούς αίτησης πολιτογράφησης σε άλλη υπηρεσία2. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται μία (1) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης.

1 (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/polit_om_3.pdf)

2 Το έντυπο της αίτησης πολιτογράφησης (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/ AitPolitogr_31082012.doc) είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την εξέταση ενός αιτήματος πολιτογράφησης. Εφόσον, λοιπόν, συμπληρώνεται σαφώς και πλήρως δεν συντρέχει λόγος αναζήτησης επιπρόσθετων δικαιολογητικών.

Υπογραμμίζεται ότι η παραλαβή αιτήσεων πολιτογράφησης θα πρέπει να διεξάγεται σε καθημερινή βάση, χωρίς καμία υποχρέωση από τη πλευρά του ενδιαφερόμενου, να επικοινωνήσει προηγουμένως με την υπηρεσία σας, για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του.

2. Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος πολιτογράφησης αποτελεί:

(α) η προσκόμιση ισχύοντος διαβατηρίου ή

(β) άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας όπως δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα, απολυτήριο ελληνικού σχολείου, κ.λπ.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις ομογενών οι οποίοι δεν κατείχαν ποτέ αλβανικό διαβατήριο είτε επειδή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα είτε επειδή διαμένουν σε αυτή επί μακρόν χωρίς να έχουν αναγνωριστεί επίσημα από τις αλβανικές αρχές ως πολίτες της χώρας αυτής, αρκεί η προσκόμιση ως αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας στη θέση του διαβατηρίου, άλλου εγγράφου ελληνικής διοικητικής αρχής, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.130181/13944/8-6-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας σχετικά με τη λήξη ισχύος των παλαιού τύπου (μη βιομετρικών) αλβανικών διαβατηρίων, παρασχέθηκε η οδηγία για υποχρέωση υποβολής νέου τύπου (βιομετρικού) διαβατηρίου για όλα τα αιτήματα (εκκρεμή και νέα) με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται πλέον σκόπιμο, η υποχρέωση προσκόμισης νέου τύπου (βιομετρικών) διαβατηρίων να εφαρμόζεται μόνο για τα νέα αιτήματα και να εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών κατόχων από την Αλβανία (αφορά και τους μη κατόχους Ε.Δ.Τ.Ο. που κατέχουν άδεια διαμονής άλλου τύπου).

Κατά συνέπεια, εφόσον το εξεταζόμενο αίτημα του ενδιαφερόμενου συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου που είχε αρχικά προσκομιστεί, οφείλετε να προβείτε σε όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, δηλαδή:

· έκδοση απόφασης,

· διενέργεια ορκωμοσίας,

· έκδοση εντολής εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων και σε Δημοτολόγια.

Σημειώνεται ότι με μέριμνά σας, οφείλετε να ανασύρετε τις εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται επί του παρόντος στο αρχείο σας, εν αναμονή υποβολής ή προσκόμισης από τον ενδιαφερόμενο νέου τύπου (βιομετρικού) διαβατηρίου, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα ανωτέρω.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται:

· μετάφραση του διαβατηρίου

· η κατάθεση φωτοαντιγράφων όλων των σελίδων του διαβατηρίου, καθώς αρκεί μόνο η σελίδα στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου του.

3. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)

Στους ομογενείς από Αλβανία καθώς και στα τέκνα αυτών χορηγείται εφεξής Ε.Δ.Τ.Ο. αόριστης διάρκειας με βάση την υπ’ αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 Κ.Υ.Α. «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ.1 και 14 παρ. 1 αυτής. Tα ισχύοντα Ε.Δ.Τ.Ο. μετατρέπονται σε αόριστης διαρκείας ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν.

Επομένως δεν υφίσταται υποχρέωση εκ μέρους της υπηρεσίας σας για προσκόμιση από τον αιτούντα νέου Ε.Δ.Τ.Ο., εφόσον αυτό έχει προσκομιστεί κατά την αρχική υποβολή της αίτησης, έστω και αν έχει λήξει η ισχύς του.

Συνεπώς, για τα εν λόγω Ε.Δ.Τ.Ο., τα οποία έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εκκρεμών αιτημάτων πολιτογράφησης ομογενών από Αλβανία, δεν απαιτείται η ανανέωσή τους σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία λήξεώς τους και αρκούν για την:

· έκδοση απόφασης,

· διενέργεια ορκωμοσίας,

· έκδοση εντολής εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων και σε Δημοτολόγια.

Σημειώνεται ότι με μέριμνά σας, οφείλετε να ανασύρετε τις εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται επί του παρόντος στο αρχείο σας, εν αναμονή υποβολής ή προσκόμισης από τον ενδιαφερόμενο νέου ισχύοντος Ε.Δ.Τ.Ο., εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα ανωτέρω.

4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης

Το πιστοποιητικό γέννησης υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή όπως έχει ήδη επισημανθεί με την υπ’αρ.8/Φ.130181/29365/28.5.2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. Για τις περιπτώσεις αιτούντος που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση σχετικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης του και στην περίπτωση αυτή ζητείται προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης αλβανικών αρχών, μόνο εάν υπάρχει διαφοροποίηση των ονοματεπωνυμικών στοιχειών του από τα αναγραφόμενα στοιχεία του στο αλλοδαπό του διαβατήριο.

Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη μετάφραση που συνοδεύει το πιστοποιητικό γέννησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αποκλίσεις στην μετάφραση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων όπως αυτά αναγράφονται σε άλλα δικαιολογητικά που τηρούνται στον οικείο φάκελο (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., πιστοποιητικό γάμου, κ.λπ.). 

Υπενθυμίζεται ότι, για έγγραφα εκδοθέντα από Αλβανία, χώρα για την οποία η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή της στη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση κάθε είδους πιστοποιητικών γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα νέου τύπου πιστοποιητικά γέννησης που εκδίδονται για κάθε χρήση από τις αλβανικές αρχές, γίνονται αποδεκτά εφόσον φέρουν τις νόμιμες επικυρώσεις.

5. Παράβολο

Για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, προβλέπεται η καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που το εισέπραξε και στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντος και η αιτιολογία είσπραξης αυτού. 

Σημειώνεται ότι, το ίδιο ποσό παραβόλου προβλέπεται για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά από τυχόν έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου μόνο για έγγαμες γυναίκες

Απαιτείται πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο μόνο για αιτήματα πολιτογράφησης γυναικών που είναι έγγαμες και μετά τη τέλεση του γάμου έχουν αποκτήσει το επώνυμο του συζύγου τους, ώστε να προκύπτει το επώνυμο που φέρουν μετά τη τέλεση του γάμου τους με βάση το οποίο θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία σας οφείλει να ελέγχει, αν η εν λόγω μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο διαβατήριο και στο Ε.Δ.Τ.Ο. που κατέχει η αιτούσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού πέραν των προαναφερόμενων, όπως παρατηρήθηκε ότι συμβαίνει σε ορισμένες υπηρεσίες, καθ’ υπέρβαση της σκοπιμότητας θέσπισης της ειδικής διάταξης του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (π.χ. πιστοποιητικό μη απέλασης, έγγραφο ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α., βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, διαβατήριο ανήλικων τέκνων, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων, βεβαιώσεις ή δικαιολογητικά διαπίστωσης μόνιμης κατοικίας κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1. Κατάθεση ακριβών αντιγράφων

Όπου απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών με τη μορφή ακριβούς φωτοαντιγράφου, σας επισημαίνουμε τη δυνατότητα που έχει κάθε ελληνική δημόσια αρχή επικύρωσης για εσωτερική χρήση3. Για παράδειγμα, αν υπάρχει στον οικείο φάκελο ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου από την υπηρεσία του δήμου η οποία παρέλαβε αρχικώς την αίτηση πολιτογράφησης σύμφωνα με την προ του ν.3838/2010 ισχύουσα διαδικασία, αυτό το αντίγραφο είναι κατάλληλο προς χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας. Στο πλαίσιο αυτό δύναται η ίδια η υπηρεσία σας να κάνει ακριβές αντίγραφο του διαβατηρίου ή του Ε.Δ.Τ.Ο. του αιτούντος, διευκολύνοντας τον ίδιο με αυτόν τον τρόπο και συντομεύοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες.

3 βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.130181/37964/16.7.2010 έγγραφό μας «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου
1Α του ΚΕΙ όπως ισχύει»

2. Διαπίστωση της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος που αναγράφεται στην αίτηση πολιτογράφησης κατά την ημεροχρονολογία υποβολής της και αφορά σε δήμο που ανήκει στα όρια της χωρικής σας αρμοδιότητας, γίνεται αποδεκτή χωρίς άλλες διατυπώσεις ή απαίτηση προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, κ.λπ.) ή περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους σας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.3838/2010.

Σε περίπτωση που ο αιτών κατά τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματος δηλώσει εγγράφως αλλαγή των στοιχείων της διεύθυνσης κατοικίας του που αφορούν σε άλλο δήμο εκτός ορίων της χωρικής σας αρμοδιότητας ή ακόμα και εκτός Ελλάδας, τότε η υπηρεσία σας οφείλει να παραπέμψει τον οικείο φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του νέου τόπου διαμονής ή στο αρμόδιο ελληνικό προξενείο, για εξέταση του αιτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3284/2004.

3. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληροφοριών σε συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και τον αρχικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου, ακολουθεί αυτεπάγγελτα:

(α) το ερώτημα σχετικά με τη συνδρομή ή μη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο ενδιαφερομένου, που απευθύνεται στην αρμόδια περιφερειακή αστυνομική Διεύθυνση του τόπου διαμονής του αιτούντος (και όχι απευθείας προς τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας), προκειμένου να διενεργήσει τη σχετική έρευνα σε συνεργασία με την προαναφερόμενη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και να απαντήσει σχετικά (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου).

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, η υπηρεσία σας οφείλει να προβεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης.

Υπάρχει περίπτωση η αρμόδια αστυνομική αρχή να αποστείλει απάντηση στην υπηρεσία σας μετά την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης με στοιχεία σε βάρος του αιτούντος ότι έχει δηλαδή, σχηματιστεί δικογραφία πριν την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης όπως προκύπτει από την ημερομηνία αποστολής του σχετικού εγγράφου της αστυνομικής αρχής προς την αρμόδια Εισαγγελία, για αδίκημα που συνιστά κώλυμα βάσει του νόμου. Τότε η διαδικασία πολιτογράφησης αναστέλλεται περαιτέρω μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης υπό την προϋπόθεση να μην έχει λάβει χώρα η ορκωμοσία του ενδιαφερόμενου.

(β) η αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (για αιτούντες που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας) διενεργείται μέσω αποστολής του αιτήματος προς το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή (για αιτούντες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα) στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου).

Σε περίπτωση που από το ποινικό μητρώο προκύπτει ποινή για αδίκημα που βάσει των οικείων διατάξεων αποτελεί κώλυμα για τη πολιτογράφηση του αιτούντος, πρέπει να εκδίδεται απόφαση απόρριψης του αιτήματος ακόμα και στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο αναστολή εκτέλεσης της ποινής και έχει παρέλθει ο χρόνος της αναστολής χωρίς αυτή να έχει αρθεί ή ανακληθεί.

4. Αμφισβήτηση ομογενειακής ιδιότητας και δυνατότητα παραπομπής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης

Η ομογενειακή ιδιότητα του αιτούντος την ελληνική ιθαγένεια με βάση το άρθρο 23 του ν.3838/2010 πιστοποιείται από την κατοχή του Ε.Δ.Τ.Ο.. Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ελέγξει και επιβεβαιώσει την ομογενειακή ιδιότητα του αιτούντος. Δεν συντρέχει επιπρόσθετος λόγος εκ μέρους της υπηρεσίας σας για νέα διερεύνηση.

Τα στοιχεία της εθνικής καταγωγής που αναγράφονται στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, δεν αποτελούν στοιχείο αμφισβήτησης της ομογενειακής ιδιότητας, διότι η ελληνική εθνική καταγωγή δεν αναγράφεται σε όλες τις περιοχές που κατοικούνται από ομογενείς.

Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να διαπιστωθούν κατά την εξέταση του οικείου φακέλου σαφείς και ισχυρές ενδείξεις αμφισβήτησης της ιδιότητας του αιτούντος ως ομογενούς. Τονίζεται ότι, η παραπάνω διαδικασία δεν πρέπει να ακολουθείται παγίως και κατά κανόνα, αλλά αυστηρά κατά περίπτωση και εφόσον συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις αμφιβολιών, χωρίς η υπηρεσία σας να απαιτεί την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε να ακολουθείται κατά σειρά η κάτωθι διαδικασία:

(α) διερεύνηση εάν από τα στοιχεία της υπηρεσίας σας, συγγενείς εξ αίματος του αιτούντος έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί, λαμβάνεται υπόψη υπέρ της άρσης των όποιων αμφισβητήσεων,

(β) αλληλογραφία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα) με την αρμόδια προξενική αρχή της Ελλάδας στην Αλβανία, για διερεύνηση της ελληνικής εθνικής καταγωγής του αιτούντος και έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει (προτείνεται η αποστολή του πιστοποιητικού γέννησης και του διαβατηρίου),

(γ) εφόσον το αρμόδιο προξενείο σας επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται περί ομογενούς ή αδυνατεί να σας επιβεβαιώσει ότι πρόκειται περί ομογενούς, καλείστε με έγγραφο που περιέχει τη σχετική αιτιολόγηση και επισυνάπτοντας και όλη την αλληλογραφία, να παραπέμπετε την υπόθεση στο αρμόδιο Τμήμα έκδοσης Ε.Δ.Τ.Ο. προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 5 «Αμφισβήτηση της ομογενειακής ιδιότητας» της υπ’ αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 Κ.Υ.Α..

Η αμφισβήτηση της ομογενειακής ιδιότητας και η προτεινόμενη διαδικασία διερεύνησης αυτής που περιγράφεται παραπάνω δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αποστολή και τη λειτουργία της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Η δυνατότητα παραπομπής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης που αναφέρεται στη παρ.2 του άρθρου 23 του ν.3838/2010, πρέπει, επίσης, να ακολουθείται με εξαιρετική φειδώ.

Από την εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα διοικητική πρακτική της υπηρεσίας μας κατά τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων προέκυψε ότι, συντρέχει λόγος παραπομπής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις που αφορούν κυρίως σε πρόσωπα για τα οποία, αμφισβητείται από τα στοιχεία του οικείου φακέλου και από την αυτοπρόσωπη παρουσία τους, το εάν πληρούν στοιχειωδώς τις προβλεπόμενες από το νόμο ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης (επαρκής γνώση ελληνικής γλώσσας, ομαλή ένταξη στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας). Οπωσδήποτε, δεν συνιστούν λόγο παραπομπής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης:

(α) οι αμφιβολίες για τον τόπο διαμονής και

(β) λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.

5. Πρόσκληση σε ορκωμοσία

Το έγγραφο (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου) με το οποίο καλεί η υπηρεσία σας σε ορκωμοσία τον ενδιαφερόμενο πρέπει υποχρεωτικά να αποστέλλεται με αποδεικτικό επίδοσης, έστω και αν έχει ο ίδιος έχει ήδη ενημερωθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. τηλεφωνική ή προφορική ενημέρωση, αποστολή sms κ.λπ.).

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του ΚΕΙ η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα σε ετήσια προθεσμία από τη δημοσίευση, συνεπώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ή ασαφειών.

Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του πολιτογραφηθέντος κατά τη δόση του όρκου, αρκεί η επίδειξη εναλλακτικά είτε του Ε.Δ.Τ.Ο. (το οποίο είναι πλέον αόριστης διάρκειας) είτε του διαβατηρίου (παλαιού ή νέου τύπου). Δεν απαιτείται για τη διενέργεια της ορκωμοσίας κατοχή νέου τύπου (βιομετρικού) διαβατηρίου ή κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ.

Τέλος, η υπηρεσία σας εφεξής θα επισυνάπτει στο έγγραφο με το οποίο καλεί σε ορκωμοσία τον ενδιαφερόμενο, υπεύθυνη δήλωση για την τρέχουσα οικογενειακή του κατάσταση (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου), που θα κατατίθεται συμπληρωμένη στην υπηρεσία σας από τον ενδιαφερόμενο την ημέρα της ορκωμοσίας του.

6. Απόφαση δημοτολογικής εγγραφής

Μετά τη πραγματοποίηση της ορκωμοσίας ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εγγραφή του πολιτογραφούμενου στα δημοτολόγια ή αν πρόκειται για άρρεν, απόφαση για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων η οποία προηγείται και ενσωματώνει, μετά την έκδοσή της, και την εντολή έγγραφής του στα δημοτολόγια (βλ. σχετικά υποδείγματα στο παράρτημα της εγκυκλίου).

Στην απόφαση δημοτολογικής εγγραφής επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία τηρούνται στον οικείο φάκελο:

· αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας
· πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του πολιτογραφούμενου
· πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου (μόνο για έγγαμη σύζυγο που φέρει το επώνυμο του συζύγου) και
· πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης ανήλικων αλλοδαπών τέκνων (εφόσον είχαν ήδη προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο, άλλως θα προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο κατά την εγγραφή του ιδίου και των τέκνων του στο δημοτολόγιο του οικείου δήμου).

Σημειώνεται ότι δεν αποστέλλονται συνημμένα τα ακόλουθα:

· το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη της σχετικής απόφασης πολιτογράφησης και
· η ανακοίνωση πολιτογράφησης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (μόνο για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του α΄ εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 23).

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω οδηγιών, οι οποίες αναμένεται να επιλύσουν τα προβλήματα και τις ασάφειες που προέκυψαν κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.3838/2010.

Προς την κατεύθυνση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλλει, μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας και της διάχυσης των πληροφοριών, η επικείμενη εγκατάσταση σε όλες τις υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει την υλοποίηση της νομοθεσίας για την ιθαγένεια.

Τέλος, για την υποβολή ερωτημάτων ή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, συνιστούμε την ευρύτερη δυνατή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (omogen@ypes.gr, ithagenia@ypes.gr).Ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
Α. ΣΥΡΙΓΟΣ

8 comments:

Ανώνυμος είπε...

eimai boreioipirotis kai zw sti B.Hpeiro...
Kai lew ston @@@@@rxida ayton alla kai sta ypoloipa @@@@ tou en logw ypourgeiou ta ws exeis:
1-ta stoixeia mou kai tis oikogeneias mou kai tis oikogeneias mou ta exoume dwsei me xilies dyo boules metafraseis kai alla kourafeksala 50 fores mexri twra.Tis mountzes mou tis exoun parei dyo treis fores ...
-Exw pleirosei paravola oses fores ta zitagane ki osa zitagane..
-Exw parei 7(epta) fores paratasi mexri na mou dosoun EDTO.
-Me exoun anagkasei na pw psemmata oti zw stin Ellada.....
Ena exw na tous pw :
Eimai ELLHNAS.....kai den mou xreiazete kanena pasaporti gia na to apodeiksw...zw kai tha zw sti B Hpeiro kai edw tha pethanw....den exw dieythinsi katoikias stin Ellada.....loipon:
H dwstw mas elliniki ypikootita se osous exoun EDTO....i afiste to..den to theloume....mi mas ta zalizete allo me eggrafa kai grafeiokraties.
ZHTW H BOREIOS HPEIROS !!!!
NAPOLEWN ZERBAS

Ανώνυμος είπε...

MAS TRELLANAN, PANO KATO 20 XRONIA CERTIFIKATES, DIKIGORO, METAFRASTI, PREZVIES, ASTINOMIES, ELOFORIA, TAXIA, ALOGAPONES, XELILADES EVRO XAMENA GIA TI: NA RXIS TAFTOTITA ELINIKO. KALA AKOMA SINEXIZOUNE NA MAS TRELANOUNE, POTEN I SERVI, BILGARI, MACEDONI, ROMENI,,, SE TRIS MERES SE PARADHONOUN TO DIAVATIRIO MESA STO SPITI............... GRAPSE ALIMONO, ENAS ADREFOS EXI TAFTOTITA, ALOS DEN EXI, EXI O PATERSA DEN EXIOGOU STOU,,EXI I MITERA DEN EXI I KORITUY.. POU EFTASE I ELADA...

Ανώνυμος είπε...

SE AFTA POU DIAVAZO, DOSEME MIA PLIRFORIA SE PARAKALO: EMIS POU EXOUME KANI POLITOGRAFISI APO 5,,6 XRONIA KE DEN EXOUME PARI APANDISI, KAI MALON EXOUNE TELOSI KARTES OMOGENI TELOS DEKEVRIO 2012, TI THA GINE ME MAS, MBORIS NA MAS KSIGISIS KALITERA, KAPIOS EDO, KANOME ANANEOSI KARTES, PAME AMESOS GIA TAFTOTITES, TI DIAVOLO GINETE, MAS TRELANNANE???
EFXARISTO

Ανώνυμος είπε...

Απευθύνομαι στον παραπάνω συνομηλητή για το θέμα της λήξης του Α.Δ.Τ.Ο. Στο νόμο που είναι αναρτημένος πιο πανω, αναφερει ότι δεν χρειάζεται να γίνει ανανέωσει του Α.Δ.Τ.Ο. δηλαδή της κάρτας. Σου αντιγράφω το κείμενο οπου αναφέρεται για το θέμα :<>
Επίσης να αναφέρω ότι συμφωνώ με την οργή των παραπανω συνομιλιτών. Ζω και εργαζομαι στην Ελλαδα 21 χρόνια και την ταυτότητα δεν μου την εχουν δόσει ακόμη. Προσωπικά εμενα δεν μου εχει προχωρήσει η αίτηση εξετίας συγκεκριμένων υπαλλήλων που δεν γουστάρουν να δουλευουν σοβαρά. Μου εχουν πει δεκαδες ψέματα. Εχουν μετατρεψει την δημόσια υπηρεσία σε τσιφλίκι τους. Μπορω να γράψω και πολλα αλλα για την συμπεριφορά τους. Προτημουν να χρηματίζονται και να δίνουν ταυτότητα σε εναν πακιστανό ή αιγύπτιο. Είναι λυπηρό. Κάνω υπομονή. Εμ δεν θα τελειώσουν και αυτοι οι ασιάτες; Ας πάρω τελευταίος. Αλλα στους κυφήνες υπαλλήλους και δικηγόρους δεν δίνω δεκάρα. Η τιμή δεν αγοράζεται με χρήμα. .......Ευχαριστώ. Τρεμουλιώτης

Ανώνυμος είπε...

Το παρών κείμενο ανοίκει στην παραπάνω αναρτηση στο σημείο < >
Στους ομογενείς από Αλβανία καθώς και στα τέκνα αυτών χορηγείται εφεξής Ε.Δ.Τ.Ο. αόριστης διάρκειας με βάση την υπ’ αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 Κ.Υ.Α. «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ.1 και 14 παρ. 1 αυτής. Tα ισχύοντα Ε.Δ.Τ.Ο. μετατρέπονται σε αόριστης διαρκείας ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν.

Ανώνυμος είπε...

Ntroph kai aisxos... par'olo poy zw sthn Ellada 20 xronia exw katathesh ta xartia apo to 2007 kai akomh perimenw. ti na pw-- h apantish poy pernw apo tis yphresies einai -- Eiste polloi... Kathe mera gia enan boreiohpeiroth na doyleyane tha tous eixan taktopoihsh me taytothta.. DEN MPORW NE KATALABW EINAI H ORGANOSH, H KATI ALLO... EISTE POLLOIII --POSO EIMASTE....????

Ανώνυμος είπε...

αν δεν ειμαι απ'την Ηπειρο,αλλα απ'την Ουκρανια και ειμαι ηδη κατοχος Ε.Δ.Τ.Ο. μπορω να αποκτησω την κανονικη ελληνικη ταυτοτητα(μπλε) ετσι δεν ειναι?..ευχαριστω..

Unknown είπε...

kali sas mera 8a h8ela na kanw mia erwthsh: eimai pantremenos me ellhnida edv kai 15 xronia.ekana politografish edw kai 13 xronia kai akoma na parw apanthsh exw kanei 5 aanafores alla tipota. ti ginete emeis eimaste sto peri8orio? eyxaristw kai sygnwmh.

Δημοσίευση σχολίου