Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(22ο Πρόγραμμα, 2013-2014)
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


1.  Να είναι ξένοι υπήκοοι.
2.  Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών -Ανωτάτης Εκπαίδευσης ξένου Πανεπιστημίου. Επιλέξιμοι επίσης είναι οι κάτοχοι πτυχίου άλλων ειδικοτήτων, εφόσον διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.
3.  Ηλικία έως 40 ετών (έτος γέννησης μετά το 1973).
4.  Να έχουν στοιχειώδη, τουλάχιστον, γνώση της ελληνικής γλώσσας.
5.  Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1.  Αίτηση με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
2.  Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.
3.  Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.
4.  Πιστοποιητικό ελληνικής και αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
5.  Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6.    Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον            υπάρχει.
7.  Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης)                             πιστοποιητικό υγείας από κρατικό Νοσοκομείο, ή αντίστοιχο φορέα υγείας από το οποίο         θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από μολυσματική νόσο.
8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.H αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών ή η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ι.Κ.Υ (στο www.iky.gr), και τα υπόλοιπα παραστατικά ταχυδρομικώς.
Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.iky.gr
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.
     Επιπλέον, τα αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο) μόνο στη περίπτωση που η χώρα προέλευσης του υποψηφίου δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).
Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).
Υποψήφιοι, οι οποίοι υπήρξαν ή είναι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.
Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών πριν από τη λήψη του πτυχίου τους δεν θα εξετάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας λήγει στις 10 Ιουλίου 2013. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τις  19  Ιουλίου 2013.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν  τον Σεπτέμβριο 2013.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ


Η υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε ένα ή δύο από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ. μετά από τη διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας και Κρήτης).
Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2013 και τελειώνουν τον Μάιο 2014.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το Ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό.


Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

α) Ελληνική γλώσσα
Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται συνήθως τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.
Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.

β) Ιστορία και Πολιτισμός

Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.
γ) Πολιτιστικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ


Η υποτροφία περιλαμβάνει:
1.  Δωρεάν σίτιση και στέγαση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το                                     Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).
2.  Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
3.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4.  Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ - καθαρό ποσό για τα προσωπικά έξοδα
     κάθε υποτρόφου.
5.  Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.

  Αθήνα,         31/05/2013       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

15 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ της Ανατολικής Ευρώπης
     (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης), της Ασίας, της Αφρικής και της λατινικησ αμερικησ
Ø 15 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΤΩΝ Η.Π.Α., ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014

      Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, μέχρι δεκαπέντε (15) θέσεις υποτροφιών, για σπουδές στην Ελλάδα, σε υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) κρατών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και κρατών της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και μέχρι δεκαπέντε (15) θέσεις σε υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας, Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνίας και Ωκεανίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ:
α.   Μεταπτυχιακές σπουδές με παράλληλη παρακολούθηση μόνο μαθημάτων Νέας Ελληνικής              Γλώσσας σε αντίστοιχο Σχολείο Πανεπιστημίου της Ελλάδας κατά το α’ έτος σπουδών.
1.      Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – ΜΔΕ (Masters), από ένα (1) έως δύο (2) έτη ως εξής:
·       Δύο (2) έτη για την ολοκλήρωση του κύκλου (εφόσον απαιτείται)  ή
2.    Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο υπότροφος βρίσκεται ήδη στο στάδιο της συγγραφής της διδακτορικής του διατριβής είναι δυνατόν να χορηγηθεί ένα (1) επιπλέον έτος με αντίστοιχη παράταση της άδειας διαμονής του, χωρίς καταβολή τροφείων ή άλλων δαπανών από το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες σπουδές.
β.  Μεταδιδακτορική έρευνα, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος (με παράλληλη παρακολούθηση           μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, εφόσον το επιθυμεί).
 γ.  Μετεκπαίδευση/επιμόρφωση διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων
πανεπιστημίων (σε θέματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία και τέχνη), διάρκειας από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες.
δ. Εξειδίκευση (παρακολούθηση σεμιναρίων) στις Καλές Τέχνες, διάρκειας ενός (1) έτους ως εξής:     παρακολούθηση σεμιναρίων και παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων Νέας Ελληνικής                  Γλώσσας σε αντίστοιχο Σχολείο Πανεπιστημίου της Ελλάδας (εφόσον το επιθυμεί).
 ε.  Συλλογή ερευνητικού υλικού, διάρκειας ενός (1) έτους, σε υποψηφίους που εκπονούν στη χώρα         τους σπουδές διδακτορικού επιπέδου.


Επισημαίνεται ότι:
·         Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν μία (1) μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών.
·         Μόνο οι υποτροφίες της κατηγορίας α. οδηγούν στη λήψη πτυχίου.
·         Το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα επιλέξει ο υπότροφος για να μετεκπαιδευτεί θα πρέπει να
     περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού πανεπιστημίου της επιλογής του.       

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ:
1. Υπηκόους κρατών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής
·           Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) –  δύο (2) θέσεις
·           Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) – δύο (2)  θέσεις
·           Μεταδιδακτορική έρευνα – πέντε (5) θέσεις
·           Μετεκπαίδευση/επιμόρφωση διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων                         πανεπιστημίων  -  δύο (2) θέσεις
·           Εξειδίκευση (παρακολούθηση σεμιναρίων) στις Καλές Τέχνες - μία (1) θέση
·           Συλλογή ερευνητικού υλικού – τρεις (3) θέσεις
2. Υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνίας και Ωκεανίας:
·           Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) – δύο (2) θέσεις
·           Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) – δύο (2) θέσεις
·           Μεταδιδακτορική έρευνα – πέντε (5) θέσεις
·           Μετεκπαίδευση/επιμόρφωση διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων                         πανεπιστημίων - δύο (2) θέσεις
·           Εξειδίκευση (παρακολούθηση σεμιναρίων) στις Καλές Τέχνες - μία (1) θέση
·           Συλλογή ερευνητικού υλικού - τρεις (3) θέσεις
Σε περίπτωση μη κάλυψης όλων των θέσεων, θα γίνεται αναπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας υποτροφιών της ίδιας ομάδας στόχου.

Β.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι οφείλουν:
1. Να είναι ξένοι υπήκοοι.
2. Να έχουν μόνον ξένη υπηκοότητα (όχι διπλή υπηκοότητα - ξένη και ελληνική).
3.  Να μην υπερβαίνουν το όριο ηλικίας (έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας), ως εξής:
            Το 35ο έτος για τις κατηγορίες υποτροφιών α., δ. και ε. (έτος γέννησης από το 1978 και εντεύθεν)
      Το 40ο έτος για την κατηγορία υποτροφιών β. και για τους γιατρούς (έτος γέννησης από το 1973        και εντεύθεν)
             Το 55ο έτος για την κατηγορία υποτροφιών γ. (έτος γέννησης από το 1958 και εντεύθεν)

4.   Να είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίο) ξένου πανεπιστημίου.
5. Οι υποψήφιοι διδακτορικού κύκλου να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (Masters ή ισοδύναμου τίτλου) από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή από ελληνικό πανεπιστήμιο.
      Ο μεταπτυχιακός τίτλος (Masters) δεν απαιτείται για :
·   (δ) εξειδίκευση στις Καλές Τέχνες
·   (ε) συλλογή ερευνητικού υλικού
·  εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα από ξένους υπηκόους που διαμένουν νόμιμα
   στην Ελλάδα.
-  Οι υποψήφιοι για «μεταδιδακτορική έρευνα» πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, που θα
 έχει αποκτηθεί είτε σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής είτε σε ελληνικό Πανεπιστήμιο.
  - Οι υποψήφιοι για «μετεκπαίδευση/επιμόρφωση διδασκόντων» θα πρέπει να διδάσκουν σε                   τμήματα ελληνικών σπουδών πανεπιστημίων της αλλοδαπής και να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. σχετικό       πιστοποιητικό υπηρεσίας από το πανεπιστήμιο όπου υπηρετούν.
  -  Οι γιατροί υποψήφιοι θα πρέπει είτε να έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους, είτε να κατέχουν       μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Masters. Η υποτροφία αυτής της κατηγορίας χορηγείται για                    μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και όχι για ειδικότητα σε ελληνικό κρατικό νοσοκομείο. 
6.  Να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.
7.    Να μην έχουν διατελέσει υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν λάβει υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος “Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός” του ΙΚΥ) κατά τα παρελθόντα έτη.
8.    Να μην έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στην Ελλάδα με υποτροφία άλλου δημοσίου Ελληνικού φορέα.

Επισημαίνεται ότι κατά την επιλογή των υποτρόφων προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους οι οποίοι:
i)  έχουν επικοινωνία με το Ελληνικό πανεπιστήμιο της επιλογής τους πριν υποβάλουν τη σχετική             αίτηση.
ii)  γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
iii) Όλοι οι τίτλοι σπουδών τους έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά παραστατικά που συνυποβάλλονται.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
     Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβάλουν, έως τη λήξη της προθεσμίας και μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών της χώρας κατοικίας τους (ή γειτονικής χώρας στην περίπτωση που δεν υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο στη χώρα κατοικίας) τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1.    Αίτηση συμπληρωμένη καθ’ όλα τα σημεία (το σχετικό έντυπο διατίθεται από τις Ελληνικές          Διπλωματικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ., ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος                      www.iky.gr) με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
2.    Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.
3.    Επικυρωμένα αντίγραφα βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή και διδακτορικού τίτλου (εάν απαιτούνται για τη κατηγορία επιλογής του υποψηφίου) καθώς και αναλυτική βαθμολογία.
4.    Βεβαίωση του πανεπιστημίου από το οποίο αποκτήθηκε  ο μεταπτυχιακός τίτλος (Masters ή ισότιμος τίτλος), όπου θα αναγράφεται η διάρκεια σπουδών.
5.     Πιστοποιητικό (ή άλλο επίσημο έγγραφο) για την άρτια γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής            γλώσσας.
6.     Δύο (2) συστατικές επιστολές (στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα μόνο) από Έλληνα ή ξένο καθηγητή πανεπιστημίου (όλων των βαθμίδων) ο οποίος θα διαθέτει γνώση του αντικειμένου του υποψηφίου και όπου θα τεκμηριώνεται ότι ο επιδιωκόμενος τίτλος θα συνεισφέρει στην ερευνητική του σταδιοδρομία.
7.     Ερευνητική πρόταση (για τους διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς υποψηφίους).
8.     Βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για όσους πραγματοποιούν                  διδακτορικές σπουδές  στη χώρα τους – κατηγορία ε), όπου θα αναφέρεται ότι τμήμα της              διατριβής μπορεί να  πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα καθώς και ο τίτλος της διδακτορικής τους     διατριβής.
9.     Βεβαίωση, από Τμήμα Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ερευνητικού            Ιδρύματος, αποδοχής για πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας καθώς και βεβαίωση                   ανάθεσης παρακολούθησης της ερευνητικής εργασίας του υποψηφίου σε επιβλέποντα                  καθηγητή.
10. Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (που θα έχει εκδοθεί από τη Γραμματεία του              Ελληνικού Πανεπιστημίου) για τους υποψηφίους που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
11. Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας κρατικού Νοσοκομείου, ή αντίστοιχου φορέα υγείας από το        οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος  δεν πάσχει από μολυσματική νόσο.
12.  Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου/ταυτότητας (εξαιρούνται από τη διαδικασία επικύρωσης οι     νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα).
     Η αναζήτηση των Ελληνικών ΑΕΙ γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας: http://www.gunet.gr/02en.php (Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο)
     Δικαιολογητικά υποψηφιότητας που δεν είναι συνταγμένα στην αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 4, 8, και 11 δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές (Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο) μόνο στη περίπτωση που η χώρα προέλευσης του υποψηφίου δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).

     Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
     Μόνο οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας θα αξιολογούνται (ελλιπείς, ανακριβείς, ή δυσανάγνωστες αιτήσεις θα απορρίπτονται). Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να υποβάλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά (καθώς κανένα από αυτά δεν επιστρέφεται) παρά μόνον επικυρωμένα αντίγραφα. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. (Οι συστατικές επιστολές μπορεί να υποβληθούν απευθείας στο Ι.Κ.Υ. και μετά τη λήξη της προθεσμίας, αλλά οπωσδήποτε έως τις 31 Ιουλίου 2013).
            Υποψήφιοι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (κατέχουν άδεια διαμονής) μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους απευθείας στο Ι.Κ.Υ. με συνημμένη φωτοτυπία της αδείας διαμονής τους.
      

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:  26 Ιουλίου 2013.


     Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους τον Σεπτέμβριο 2013.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


1.    Πλήρης φάκελος υποψηφιότητας (υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών           
     επικυρωμένων και μεταφρασμένων).
2.    Εξασφάλιση αποδοχής από ελληνικό πανεπιστήμιο / Ακαδημαϊκό υπεύθυνο.     
3.    Γνώση της ελληνικής γλώσσας (και άλλων γλωσσών).
4.    Τελικός βαθμός ή χαρακτηρισμός πτυχίου/-ίων.
5.    Συστατικές επιστολές.
6.    Θέμα και σχέδιο έρευνας (όπου απαιτείται)


ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (Masters)
     α) Βαθμολογική επίδοση σε μαθήματα συναφή με τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών
     β) Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος
2. Για Διδακτορικές Σπουδές (PhD)
     α) Μεταπτυχιακός τίτλος
     β) Πρόταση διδακτορικής διατριβής (3.000 λέξεων) η οποία θα αξιολογηθεί με βάση
          τα ακόλουθα:
(i)       αρτιότητα
(ii)     ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
3. Για Μεταδιδακτορική Έρευνα
     α) Πρόταση ερευνητικής εργασίας (3.000 λέξεων) η οποία θα αξιολογηθεί με βάση
          τα ακόλουθα:
(i)       αρτιότητα
(ii)     ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
     β) Επιστημονικές δημοσιεύσεις
     γ) Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια
4. Για Μετεκπαίδευση/επιμόρφωση διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων
    πανεπιστημίων
  α) Διδακτική εμπειρία
  β) Συγγραφικό έργο
  γ) Διακρίσεις
5. Για εξειδίκευση στις Καλές Τέχνες
α) Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος
β) Καλλιτεχνικό έργο
6. Συλλογή ερευνητικού υλικού
     α) Θέμα διδακτορικής διατριβής
     β) Αναγκαιότητα της συλλογής του ερευνητικού υλικού στην Ελλάδα

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ


 Οι υπότροφοι δικαιούνται:
 α.  €600,00 (επιπλέον των φόρων με τους οποίους επιβαρύνεται το Ι.Κ.Υ.) ως έξοδα α¢ εγκατάστασης        (εφάπαξ ποσό).
 β.  Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και          μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί         με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της χώρας            προέλευσής τους.
     
Οι υπότροφοι:
α) για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, εξειδίκευση στις καλές τέχνες και συλλογή ερευνητικού υλικού δικαιούνται μηνιαία τροφεία ύψους €600,00 (επιπλέον των φόρων),
β) για τη μεταδιδακτορική έρευνα και τη μετεκπαίδευση/επιμόρφωση διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων πανεπιστημίων (σε θέματα που αφορούν την ελληνική  γλώσσα,  τη  λογοτεχνία,  τη φιλοσοφία,  τη  ιστορία  και  τέχνη),  δικαιούνται μηνιαία τροφεία ύψους 800,00 (επιπλέον των φόρων).
      Δίδακτρα (επιπλέον των φόρων με τους οποίους επιβαρύνεται το Ι.Κ.Υ.) κατά το πρώτο έτος υποτροφίας, σε κρατικό (Πανεπιστημιακό κατά προτίμηση) Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
      Οι υπότροφοι για διδακτορικές σπουδές δικαιούνται εφάπαξ ποσού μέχρι €300,00 (επιπλέον των φόρων) για τη δαπάνη εκτύπωσης της διδακτορικής τους διατριβής καθώς και εφάπαξ ποσού έως €300,00 (επιπλέον των φόρων) για εργαστηριακές δαπάνες υποχρεωτικού χαρακτήρα.

- Δεν προβλέπεται οικονομική χορηγία για έξοδα ταξιδίων, συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες ερευνητικές   δραστηριότητες.
- Δεν προβλέπεται επιπρόσθετη οικονομική χορηγία για το/τη σύζυγο ή άλλα εξαρτώμενα μέλη             του  υποτρόφου.

- Η υποτροφία ανακαλείται για το χρονικό διάστημα που ο υπότροφος βρίσκεται εκτός Ελλάδος,            εάν δεν έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει την άδεια του Ιδρύματος.Η. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ


Η υποτροφία ισχύει μόνον για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και η έναρξη της πρέπει να γίνει εντός του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι συνεχής και δεν διακόπτεται.
1.      Η διάρκεια της μεταπτυχιακής και της διδακτορικής υποτροφίας είναι ετήσια και μπορεί να επεκταθεί ως ακολούθως:
      α) για Μ.Δ.Ε. (Masters) συμπεριλαμβανομένου και του έτους παρακολούθησης μαθημάτων              ελληνικής γλώσσας έως ένα (1) έτος, και
      β) για PhD μέχρι δύο (2) έτη.
2.    Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής υποτροφίας και της μετεκπαίδευσης /επιμόρφωσης διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων πανεπιστημίων (σε θέματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία και τέχνη), είναι αρχικά εξαμηνιαία και μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμη εξάμηνο εάν απαιτείται από το πρόγραμμα της έρευνας. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος.
3.  Η διάρκεια της υποτροφίας για εξειδίκευση στις καλές τέχνες είναι ετήσια.
4.    Η διάρκεια της υποτροφίας για συλλογή ερευνητικού υλικού είναι αυστηρά ετήσια χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
            Παράταση της  υποτροφίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του υποτρόφου και εξαρτάται από την ικανοποιητική του πρόοδο (π.χ. μη παρέκκλιση από το πρόγραμμα σπουδών, επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ελληνικής γλώσσας, απόκτηση των σχετικών διπλωμάτων κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, το Ι.Κ.Υ. εξετάζει και αποφασίζει τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας.                          

Θ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ


        1. Υποψήφιοι που είναι ή έχουν διατελέσει υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., ή άλλου ελληνικού φορέα θα εξαιρεθούν της επιλογής. Η υποτροφία ανακαλείται και τα χρήματα επιστρέφονται στο Ι.Κ.Υ., αν διαπιστωθεί παραβίαση του όρου, έστω και εκ των υστέρων.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Υ. ένα μήνα πριν, την ακριβή                  ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα, τον αριθμό διαβατηρίου και την ημερομηνία έκδοσής του,   ώστε να έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Κ.Υ. όλες οι αναγκαίες διαδικασίες που αφορούν στην            έκδοση σπουδαστικής θεώρησης εισόδου (student visa) από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές. Η        τουριστική θεώρηση εισόδου (tourist visa) δεν μετατρέπεται σε σπουδαστική στην Ελλάδα, γι’        αυτό το λόγο συνιστάται στους υποψηφίους υποτρόφους να μην έρχονται στην Ελλάδα χωρίς          σπουδαστική θεώρηση εισόδου (student visa).

3. Έναρξη Υποτροφίας

Δε νομιμοποιείται ενεργοποίηση της υποτροφίας κατά τους θερινούς μήνες. Για όλες τις κατηγορίες υποτροφιών, η έναρξη γίνεται μετά την άφιξη του υποψηφίου υποτρόφου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, για κάθε κατηγορία υποτροφίας ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εξειδίκευση στις καλές τέχνες:
     (i)  να έχει γίνει αποδεκτός από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημίου της Ελλάδας (τα        σχετικά μαθήματα συνήθως αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου) και
(ii) να έχει γίνει έστω και προσωρινά αποδεκτός από Τμήμα ελληνικού Πανεπιστημίου/καθηγητή για πραγματοποίηση των αντίστοιχων σπουδών, όπως αυτό θα προκύπτει από σχετικό επίσημο έγγραφο. Ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές,  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής εγγραφής έως τη λήξη του α’ έτους υποτροφίας, καθώς και να έχει υποβάλει στο ΙΚΥ βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχιακού του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).

        β) Για τις διδακτορικές σπουδές:
Με τη λήξη του α’ έτους της υποτροφίας απαιτείται πιστοποιητικό πλήρους εγγραφής σε διδακτορικό επίπεδο (PhD) με τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και του θέματος διδακτορικής διατριβής, καθώς και να έχει υποβάλει στο ΙΚΥ βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).
   
γ) Για μεταδιδακτορικές σπουδές και συλλογή ερευνητικού υλικού να έχει γίνει αποδεκτός από     ακαδημαϊκό υπεύθυνο Ελληνικού πανεπιστημίου ή κρατικού ερευνητικού κέντρου για ερευνητική εργασία.

δ) Για τη μετεκπαίδευση/επιμόρφωση διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων    πανεπιστημίων (σε θέματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία και τέχνη) να έχει γίνει αποδεκτός από τμήμα Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (και όχι ο εκάστοτε ακαδημαϊκός υπεύθυνος από το ελληνικό Πανεπιστήμιο).

4. Υπότροφοι που έχουν γίνει αποδεκτοί σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών και μέχρι την έναρξη της υποτροφίας τους έχουν αποκτήσει το διδακτορικό δίπλωμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την     υποτροφία για μεταδιδακτορικές σπουδές.
      
5.  Οι υπότροφοι επιτρέπεται να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι σπουδές τους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της οικείας νομοθεσίας.

6.  Ο υποψήφιος υπότροφος χάνει την υποτροφία του στις παρακάτω περιπτώσεις:
     α)    Εάν έχει δηλώσει ψευδή ή ελλιπή στοιχεία στην αίτηση υποψηφιότητας.
     β)   Εάν λαμβάνει ταυτόχρονα υποτροφία και από άλλη πηγή.
                         γ)    Εάν δεν συμμορφώνεται με τους όρους της υποτροφίας.
     δ)  Εάν διώκεται πειθαρχικά από το πανεπιστήμιο, δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις                     σπουδές του και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκμάθηση                 της ελληνικής γλώσσας (όπου απαιτείται).
     ε) Εάν απουσιάζει από την Ελλάδα, ανεξαρτήτως λόγου, χωρίς να το έχει προηγουμένως                            γνωστοποιήσει γραπτώς στο I.K.Y. 

     Ο υπότροφος, μετά τη λήξη της υποτροφίας του, οφείλει να επιστρέψει στην χώρα του ή να αναχωρήσει από την Ελλάδα όταν εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο διέμενε στη χώρα.
     Τυχόν επιμέρους ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά των υλοποίηση της παρούσας προκήρυξης και δεν περιλαμβάνονται σ’αυτή, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.


 

 

I.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ


       Μόνο οι υπότροφοι της κατηγορίας α. Μεταπτυχιακές Σπουδές δικαιούνται να μεταβούν στο      εξωτερικό για ερευνητικούς σκοπούς και για μικρό χρονικό διάστημα (έως 4 μήνες), μετά από σύμφωνη γνώμη των καθηγητών τους και εξασφάλιση σχετικής άδειας μετάβασης στο εξωτερικό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, πριν από την μετάβαση.

Υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων και τίτλων σπουδών

1.      Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ.:
α) -Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ή/και εξέτασης, επιπέδου Α1 τουλάχιστον, από το             Σχολείο  Νέας Ελληνικής Γλώσσας (πριν από τη λήξη του α΄ έτους της υποτροφίας),                        απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της υποτροφίας των υποτρόφων των κατηγοριών   α. και δ.
     -Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (πριν από τη λήξη του α’    έτους της υποτροφίας) για τους υποτρόφους της κατηγορίας υποτροφιών α., που                          παρακολουθούν Μ.Δ.Ε. (Masters) ή εκπονούν διδακτορική διατριβή στην ελληνική γλώσσα,       εφόσον απαιτείται από το αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Τμήμα.

β)  Έκθεση σπουδών υπογεγραμμένη από τον επόπτη καθηγητή (στο τέλος κάθε εξαμήνου).

 γ)  Ετήσιο     πιστοποιητικό     αναλυτικής     βαθμολογίας     (στην     περίπτωση     παρακολούθησης
      μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών επιπέδου Μasters) ή ετήσια έκθεση σπουδών               υπογεγραμμένη από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (στην περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής).

     Τα παραπάνω δικαιολογητικά με τη σχετική αίτηση υποβάλλονται από τον υπότροφο και είναι απολύτως απαραίτητα για τη ανανέωση της υποτροφίας. Διαφορετικά, το Ι.Κ.Υ. έχει το δικαίωμα να προβεί στη διακοπή της υποτροφίας.

2.      Στο τέλος του προγράμματος σπουδών, οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ.:         
• επικυρωμένο αντίγραφο του ακαδημαϊκού τίτλου που απέκτησαν (εάν αυτός προβλεπόταν από το πρόγραμμα σπουδών τους) καθώς και ένα ανάτυπο της μεταπτυχιακής τους εργασίας ή της διδακτορικής τους διατριβής (α. κατηγορία υποτροφίας).
• Οι υπότροφοι της κατηγορίας β., γ., δ. και ε. οφείλουν να υποβάλουν λεπτομερή τελική έκθεση σπουδών υπογεγραμμένη από τους καθηγητές τους.
• καλλιτεχνικό έργο (προαιρετικά) (δ. κατηγορία υποτροφίας).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποτροφίας αναφέρονται λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση (σε δύο όμοια πρωτότυπα) που θα συναφθεί μεταξύ του υποτρόφου και του Ιδρύματος, μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.


  Αθήνα,                31/05/2013
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
(22o Πρόγραμμα, Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014)

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ NA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013-2014 (www.iky.gr) ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΠΡΕΣΒΕΙΑ Ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1.   Επώνυμο:* ….................................................................................................................……………………………
2.   Όνομα:* ………………………..….........................................................................................................................
3.   Ημερομηνία γέννησης: ………………………...…..............  4. Τόπος γέννησης: …………………………………………..
5.   α) Εθνικότητα: …….…................................................    β) Υπηκοότητα: ………………………..………………………
      (Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω διπλή υπηκοότητα: ελληνική και ξένη)
            
            γ)Ομογενής:  Ναι            Όχι        

6. Πανεπιστημιακοί Τίτλοι Σπουδών (βασικό πτυχίο /μεταπτυχιακοί τίτλοι) – Εκπαιδευτικά                          Ιδρύματα: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.      Βαθμός πτυχίου (άριστα, λίαν καλώς, καλώς):  ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.   Ημερομηνίες κτήσης των αντίστοιχων τίτλων: …...............................................................................……
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση θα πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαίους χαρακτήρες του   λατινικού αλφαβήτου.

9.        Μητρική γλώσσα:  ….............................................................................................................................……
10.    Επίπεδο γνώσης της Νεοελληνικής γλώσσας:  στοιχειώδες             
 βασικό         
 μέσο                 
 προχωρημένο
11.  Άλλες  γλώσσες  που  γνωρίζετε (άριστα - καλά - μέτρια - λίγο) – αντίστοιχα πιστοποιητικά: 
        .....................................................................................................................................................................
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.  Εργάζεσθε;            Ναι               Όχι 
13.   Επάγγελμα / Θέση: …………………………….....................................................................................................
14.   Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία / προϋπηρεσία: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15.  Διαμένετε στην Ελλάδα τώρα ή κατά το παρελθόν; Αναγράψατε το ακριβές χρονικό διάστημα και  το σκοπό της διαμονής σας: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. Τύχατε ποτέ υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. ή από κάποιο άλλο φορέα ελληνικό ή ξένο ; (εάν ναι,                        προσδιορίσατε φορέα, πρόγραμμα και χρονική περίοδο):  .............................................................…..
        .................................................................................................................................................................…
17.   Ακαδημαϊκές διακρίσεις ή βραβεία που έχετε λάβει: ………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


18. Επαγγελματική εξέλιξη (περιγράψατε πώς η υποτροφία θα σας βοηθήσει στην σταδιοδρομία σας           στη χώρα καταγωγής σας): ……………………………………………………………………………………………………………….
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19.  Αναφέρατε τους λόγους που σας προέτρεψαν να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα και πώς συσχετίζετε τις γνώσεις σας για την Ελλάδα με τη συμμετοχή αυτή: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20.  Αναφέρατε τυχόν σοβαρό ιατρικό σας πρόβλημα ή ασθένεια με ταυτόχρονη υποβολή σχετικής ιατρικής βεβαίωσης (μεταφρασμένη στην αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα και επικυρωμένη όπου απαιτείται): ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21.  α) Αριθμός διαβατηρίου / ταυτότητας: …………………………………………………………………………………………….
       β) Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………………………………………………………………………..
22. Όνομα πατέρα: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. Οικογενειακή κατάσταση(έγγαμος ή άγαμος): ...................................................................................….
24.  Φύλο:                 Άρρεν                                         Θήλυ  
25.  Πλήρης διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:………….…..................................................................……………….
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        .............................................................................................................................................................……..
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


26. Διεύθυνση αλληλογραφίας (αν κατά τη περίοδο υποβολής και επιλογής αιτήσεων θα είναι                         διαφορετική- επαρχία, πόλη, οδός, αριθμός): …………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
27.    Τηλέφωνο: α) σταθερό ..…………………………………………..  β) κινητό …..…………………………………………………
γ) Ε-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Υποβάλλω εσώκλειστα:                                       
1.   Μία πρόσφατη φωτογραφία (επικολλάται στην αίτηση)    
2.      Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
3.      Πιστοποιητικό υγείας κρατικού νοσοκομείου ή αντίστοιχου υγειονομικού φορέα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχω από μολυσματική ή άλλη νόσο η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας)          
4.      Επικυρωμένα* αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών
5.      Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας            
6.      Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση διδάσκοντα της ελληνικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
7.      Δύο (2) συστατικές επιστολές                                  
8.      Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / ταυτότητας                                                                ........................................................                                ........................................................
                         Υπογραφή                                                                  Τόπος και ημερομηνία


*Σημεíωση:  Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, τα υπ' αριθμ. 3 ,4, 5  και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή(Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο) μόνο στη περίπτωση που η χώρα προέλευσης του υποψηφίου δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).

 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου