Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

Το ίδρυμα Ι. Λάτση θα βραβεύσει 12 Βορειοηπειρώτες αριστούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το  Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας, μέλος του δικτύου κοινωφελών Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί από την οικογένεια Ιωάννη Σ. Λάτση, θα υλοποιήσουν από κοινού πρόγραμμα απονομής 12 βραβείων [έξι (6) για προπτυχιακούς φοιτητές και έξι (6) για μεταπτυχιακούς φοιτητές] σε ομογενείς εξ Αλβανίας φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό τον τίτλο «Βραβεία Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας» για το πανεπιστημιακό έτος 2010-2011.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιβράβευση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ομογενών εξ Αλβανίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και η οικονομική ενίσχυσή τους λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές:
α) Να είναι φοιτητές δευτέρου ή και επόμενου έτους οποιασδήποτε Σχολής ή Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
β) Να είναι ομογενείς εξ Αλβανίας.
γ) Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατ’ ελάχιστον στο 80% των μαθημάτων που προβλέπει το κανονικό πρόγραμμα σπουδών τους για τα προηγούμενη ακαδημαϊκά έτη με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
α) Να φοιτούν σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανεξαρτήτως αν το πρώτο πτυχίο τους αποκτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή σε άλλο Ελληνικό ή Αλβανικό Πανεπιστήμιο.
β) Να είναι ομογενείς εξ Αλβανίας.
γ) Για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: να έχουν βαθμό πρώτου πτυχίου τουλάχιστον 7.
δ) Για τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: να έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7.
Δικαιολογητικά
 α) Δικαιολογητικά πιστοποίησης της επίδοσής τους κατά τα προηγούμενα έτη. Πιο συγκεκριμένα:
• Για τους προπτυχιακούς φοιτητές: αναλυτική βαθμολογία των προηγούμενων ετών.
• Για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: αντίγραφο πρώτου πτυχίου.
• Για τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: αναλυτική βαθμολογία του πρώτου έτους μεταπτυχιακών σπουδών.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν καταδικασθεί και δεν έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.
δ) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλης Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι είναι ομογενείς εξ Αλβανίας.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την αρμόδια Αλβανική Αρχή, σε περίπτωση που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι Αλβανίας.
στ) Εκκαθαριστικό σημείωμα των  γονέων των δύο τελευταίων ετών (2009 και 2010).
ζ) Απολυτήριο λυκείου.
η) Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πιστοποιητικό πολυτεκνίας, ιατρική γνωμάτευση ασθένειας, πιστοποιητικό θανάτου γονέα κ.α.).
 Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, το Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας θα απονείμει έξι (6) βραβεία σε προπτυχιακούς φοιτητές ποσού € 2.400 έκαστο και έξι (6) βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ποσού € 3.500 έκαστο.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 15/3/2011
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στο Γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Πρωτόκολλο)  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία στο Τμήμα Κληροδοτημάτων-Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες:  τηλ. 26510 07292, 26510 07233,  FAX:  26510 07002.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου